Høring – endringer i forbrukermerkeloven (gjennomføring av energimerkeforordningen for produkter)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag om endring i forbrukermerkeloven for å gjennomføre europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 om fastsetting av rammeverket for energimerking og om opphevelse av direktiv 2010/30/EU (energimerkeforordningen). Forslaget er utarbeidet etter avtale med Barne- og likestillingsdepartementet, som er ansvarlig departement for forbrukermerkeloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2019

Vår ref.: 18/1878

Det foreslås at forordningen gjennomføres i norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven). Energimerkeforordningen ble vedtatt i EU 4. juli 2017 og trådte i kraft 1. august 2017. Forordningen erstatter direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) og er ansett EØS-relevant. Energimerkeforordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Energimerkedirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter, med hjemmel i forbrukermerkeloven. Forskriften gjennomfører også de produktspesifikke forordningene som er gitt i medhold av energimerkedirektivet, og som er inntatt i EØS-avtalen.

Høringsfristen er satt til torsdag 31. januar 2019.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Simen Sundsbø Simen.Sundsbo@oed.dep.no (22246384) eller underdirektør Sverre Sand Sverre.Sand@oed.dep.no (22246228).

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Mari Andrea Moland

rådgiver

Alle departementer

Alle fylkesmenn

 

Regelrådet

Datatilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Forbrukertilsynet

Konkurransetilsynet

Markedsrådet

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Sivilombudsmannen

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

 

Abelia

Distriktenes energiforening (Defo)

Ecohz

Energi Norge

Enova SF

Elkjøp Norge AS

Elektroforeningen

Elektronikkbransjen

Elretur AS

Elvarme Norge

EL & IT Forbundet

Forbruker Europa

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

KS

KS Bedrift

LO

Lyskultur

Miljøstiftelsen Bellona

Nelfo

Nemko AS

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

NHO

NOBIO

Norsk varme

Norsk elektroteknisk komité

Norsk elektronisk forening

Norsk kjøleteknisk forening

Norsk teknologi

Norske Energibrukeres Forening

Norsk Industri

Norsk Petroleumsinstitutt

Novap 

Norwea

Næringslivets Hovedorganisasjon

Power Norge AS

Sintef Energy Research

Standard Norge

Statens institutt for forbruksforskning

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen miljømerking

Tekna

ZERO

Ventilasjon Kulde og Energi (VKE)

WWF