Forsiden

Høringssvar fra Norsk Kapitalforvalterforening

Dato: 19.03.2020

Høringssvar - endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

1. Innledning

Det vises til høringsdokumenter fra Finansdepartementet datert 17.12.2019 hvor det inviteres til å avgi høringsuttalelse om endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF) er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske kapitalforvaltere, herunder forvaltere av alternative investeringsfond og verdipapirfond. NKFFs medlemmer er først og fremst alternative kapitalforvaltere, det vil si forvaltere av alternative investeringsprodukter. Foreningens medlemmer omfatter alt fra aktører som forvalter investeringer i eiendom, gjennom aktive eierfond og spesialfond som investerer i ulike aktiva. Kundene er institusjoner, investeringsselskaper og privatpersoner i Norge og i utlandet. Eksport av disse tjenestene til utlandet er betydelig og organisering av virksomhetene kan helt eller delvis drives fra ulike jurisdiksjoner uten at kundene blir særlig berørt av dette.

Denne høringsuttalelsen er behandlet av styret i NKFF.

2. Merknader til høringsforslaget

Finansdepartementet har i høringsbrevet bedt om synspunkter fra høringsinstansene på de problemstillingene Finans Norge har reist i notatet vedlagt høringen. I notatet har Finans Norge foreslått en ny § 31 (4) i hvitvaskingsloven som på nærmere vilkår gir angitte rapporteringspliktige anledning til å utveksle nødvendige kundeopplysninger om felles kunde i en transaksjon uten hinder av taushetsplikt. Forslaget omfatter utveksling mellom angitte norske rapporteringspliktige og fra angitte norske rapporteringspliktige til tilsvarende utenlandske rapporteringspliktige.

Bakgrunnen for Finans Norges forslag er blant annet at unntaket fra avsløringsforbudet i hvitvaskingsloven ikke er tilstrekkelig til å utveksle opplysninger mellom rapporteringspliktige uten hinder av taushetsplikten.

Hvitvaskingsloven § 28 oppstiller et generelt forbud mot å avsløre for kunden og tredjepersoner at det gjøres undersøkelser, at opplysninger er rapportert til Økokrim og at det er iverksatt etterforskning. Hvitvaskingsloven § 28 (6) gjør unntak fra avsløringsforbudet slik at rapporteringspliktige som er involvert i en transaksjon for en felles kunde likevel kan utveksle opplysninger med hverandre om at det gjøres undersøkelser, er rapportert til Økokrim eller at etterforskning er iverksatt. Unntaket er særlig begrunnet med at utveksling av slike opplysninger mellom rapporteringspliktige vil gi et bedre faktagrunnlag når rapporteringspliktige gjennomfører undersøkelser av mistenkelige forhold.

Som påpekt av Finans Norge gir ikke unntaket fra avsløringsforbudet i § 28 (6) nødvendigvis hjemmel til å utveksle opplysninger uten hinder av taushetsplikten. Noen slik hjemmel finnes heller ikke for øvrig i hvitvaskingsloven. Dette innebærer at forholdet til taushetsplikten må vurderes i det enkelte tilfelle, og at utveksling av opplysninger om undersøkelser og rapportering etter § 28 (6) forutsetter at det finnes en annen hjemmel for å gjøre unntak fra taushetsplikten.

Den foreslåtte § 31 (4) vil gjøre det mulig for angitte rapporteringspliktige å dele «nødvendige kundeopplysninger» om felles kunde i en transaksjon hvor de er involvert uten hinder av taushetsplikten. NKFF forstår at dette vil være tilstrekkelig hjemmel til å gjøre unntak fra taushetsplikten slik at informasjon om undersøkelser, rapportering og etterforskning kan deles i henhold til § 28 (6).

En annen del av begrunnelsen for Finans Norges forslag er at norske banker har behov for å imøtekomme anmodninger fra korrespondentbanker om nærmere informasjon om kunder og transaksjoner. Dette gjelder også der det ikke foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, for eksempel for å forstå hvorfor en transaksjon finner sted og forsikre seg om at den er legitim.

Den foreslåtte bestemmelsen vil gjøre det mulig for blant annet forvaltere av alternative investeringsfond å utveksle opplysninger med verdipapirforetak om felles kunde i en transaksjon uten hinder av taushetsplikten. NKFF mener de vil være praktisk for de rapporteringspliktige å kunne dele informasjon med hverandre i transaksjoner, både av hensyn til å lette gjennomføringen av transaksjonen, og av hensyn til gjennomføring av ytterligere undersøkelser.

NKFF er enige i at det er behov for rettslig klarhet og hjemmel til utveksling av informasjon mellom rapporteringspliktige uten hinder av taushetsplikt. NKFF støtter derfor Finans Norges forslag til ny
§ 31 (4) i hvitvaskingsloven.

For øvrig har ikke NKFF kommentarer til høringsnotatet.