Forsiden

Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Dato: 20.03.2020

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep.

0030 Oslo

Oslo, 20. mars 2020
Vår ref. 00.5.6/NFS

Høring – endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv. - Deres ref. 19/2294 - 17

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til departementets brev av 17. desember 2019, med høringsfrist 23. mars 2020.

NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har pt. rundt 2700 medlemmer. Eiendomsmeglere og advokater er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, og bransjen bruker årlig store ressurser på å etterleve regelverket.

Vi vil i det følgende kommentere på to av forslagene, med henvisning til høringsnotatet.

Punkt 5 Kundeforhold ved eiendomsmegling

NEF støtter forslaget om å oppheve hvitvaskingsforskriften § 4-1 fjerde ledd. Ordlyden i denne bestemmelsen har skapt tvil i bransjen om når eiendomsmegler/eiendomsmeglingsforetak er underlagt regelverket, og det anses derfor fornuftig at denne bestemmelsen fjernes.

Punkt 11 Kundetiltak hvor kunden er etablert i høyrisikoland

NEF støtter forslaget til ny § 4-14 i hvitvaskingsforskriften. Selv om det inngås få oppdrag for eiendomsmeglere i Norge der kunden er hjemmehørende i et høyrisikoland, er det behov for en klargjøring av hvilke tiltak som skal gjøres i disse tilfellene. Dette bidrar til en enklere etterlevelse av regelverket.

Med vennlig hilsen

Norges Eiendomsmeglerforbund

Nina Fodstad Skumsrud

Fagsjef