Forsiden

Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Dato: 19.03.2020

Forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften - høringssvar

Vi viser til brev av 17. desember 2019 vedrørende høring på forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. Norges Kommunerevisorforbund gir med det følgende vår tilbakemelding.

Finanstilsynet foreslår ny lovregulering samt flere endringer i hvitvaskingsforskriften. Noen av endringene som er foreslått er utvidelsen av hvitvaskingslovens anvendelse for tjenestetilbydere av virtuell valuta, reguleringen av e-penger, forslagene om samvirkelags innskuddsvirksomhet, samt forslag til nye bestemmelser om lagring av personopplysninger. Norges Kommunerevisorforbund er positive til de foreslåtte endringene i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften.

Finanstilsynet har fått i oppdrag å vurdere om det skal gis nærmere regler om unntak fra, eller presiseringer av, forbudet mot å avsløre undersøkelser, jf. hvitvaskingsloven § 28. Dette gjøres i punkt 13 i høringsnotatet; Avsløringsforbudet – unntak for kommunerevisorer. Finanstilsynets vurdering er at avsløringsforbudet ikke skal stå i veien for kommunerevisors lovgitte plikter, herunder om rapportering om misligheter til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune- /fylkesrådet. Finanstilsynet antar at det ikke inngår i pliktene å informere om at det er igangsatt undersøkelser, at opplysninger er oversendt til ØKOKRIM eller om pågående etterforskning. Dette er i praksis det samme Norges Kommunerevisorforbund har formidlet til sine medlemmer ved spørsmål. Norges Kommunerevisorforbund er enig og slutter seg til Finanstilsynets vurderinger knyttet til avsløringsforbudet og forståelsen av kommunerevisors rapporteringsplikt til kontrollutvalgene om misligheter.

Vennlig hilsen

Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen

styreleder

Vedlegg