Forsiden

Høringssvar fra Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirker

Dato: 19.03.2020

Høring - forslag til endringer i hvitvaskingsregelverket – EUs femte hvitvaskingsdirektiv

Vi viser til invitasjon fra Finansdepartementet av 17 desember 2019,

Høring - forslag til endringer i hvitvaskingsregelverket – EUs femte hvitvaskingsdirektiv

Nedenfor følger innspill fra Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirkene. Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 88.000 ansatte og 170 milliarder i omsetning. Våre medlemmer er norske samvirker i alle bransjer og over hele landet.

Samvirkene har selvsagt forståelse for viktigheten av å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Etter Samvirkenes vurdering må det likevel være slik at nytten av tiltakene må veies opp mot hvilken betydning det vil ha for de berørte selskapene. Når det gjelder forslag om at samvirkeforetak med innskuddsvirksomhet skal omfattes av hvitvaskingsloven, er vår konklusjon at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Etter Samvirkenes vurdering burde Finanstilsynet beskrevet de berørte virksomhetene nærmere, og i større grad gjort rede for hvorfor de mener risikoen for hvitvasking i samvirkeforetak er så stor at virksomheten må omfattes av hvitvaskingsloven. Konkurransevirkninger for virksomhetene som foreslås omfattet av hvitvaskingsloven er heller ikke vurdert, og det er ikke vurdert om målene kan oppnås med mindre byrdefulle tiltak. Det er også uklart hva som ligger i begrepet innskuddsvirksomhet. Det er viktig å belyse og problematisere dette, fordi en stor andel av samvirkene har andelsinnskudd. Beløpet kan være nede i noen hundrelapper.

Samvirkene antar at forslaget kan påvirke konkurransen i alle næringer hvor det finnes samvirkeforetak med innskuddsvirksomhet. Det er for eksempel uklart hvilke konsekvenser forslaget vil få for samvirker som er i direkte konkurranse med andre selskapsformer som ikke omfattes av hvitvaskingsloven. Det fremgår av høringsnotatet at 76 samvirker har innskuddsvirksomhet (pr juni 2019). Høringsnotatet gir imidlertid ingen nærmere beskrivelse av i hvilke bransjer vi finner de aktuelle samvirkeforetakene i. På denne bakgrunn er det derfor vanskelig å vurdere konkurransevirkningene av forslaget. Helt generelt kan man anta at alle samvirkeforetak som konkurrerer med andre selskapsformer vil få en ulempe. Etter Samvirkenes vurdering er dette en svakhet ved utredningen. Slik Samvirkene forstår det, er samvirkeforetak med innskuddsvirksomhet ellers i Europa ikke omfattet av hvitvaskingsregelverket. Samvirkene mener at Finanstilsynet burde sett nærmere på begrunnelsen for dette og om forslaget til lovendring vil ha konkurranseeffekter for norske samvirkeforetak sammenlignet med europeiske.

Samvirkene kan heller ikke se at små virksomheter er vurdert i høringsnotatet. Det gis imidlertid ingen beskrivelse av størrelsen på de 76 virksomhetene (pr juni 2019), bransjen, innskuddsvirksomheten eller virksomhetenes omsetning. Følgelig er det heller ingen vurdering av hvordan regelendringen vil virke for små virksomheter. En beskrivelse av de aktuelle samvirkeforetakene sammen med en vurdering av behovet for unntak eller lengre overgangsregler for små foretak ville styrket utredningen. Samvirkene er videre usikre på om det er nødvendig å innføre like hvitvaskingskrav for alle aktører, i så fall burde dette i større grad vært vurdert og presisert.

Vår konklusjon er derfor at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Forslaget bør på utredes ytterligere og begrunnes nærmere, før et eventuelt forslag fremmes for Stortinget.

Vedlegg