Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Dato: 06.12.2019

Høring – Endringer i personopplysningsloven m.v (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring om endringer i personopplysningsloven. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) sender med dette vår høringsuttalelse.

Helseklage er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er sekretariat for fem nemnder: Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Apotekklagenemnda. I tillegg behandler vi klagesaker fra Helfo, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, de regionale helseforetakene, Oslo universitetssykehus og Luftfartstilsynet.

Personopplysningslovens unntak for ytrings- og informasjonsfrihet

(Helseklage) støtter lovforslaget. Vi mener det vil bli en nyttig presisering at det legges inn et nødvendighetsvilkår i personopplysningsloven § 3. Endringen vil muliggjøre en nærmere vurdering av i hvilke tilfeller retten til personvern må vike for retten til ytring- og informasjonsfrihet.

I den siste tid har vi sett flere tilfeller der offentlig ansatte er blitt eksponert på internett under et journalistisk formål. Lovendringen fører til at de aktørene som sammenstiller personopplysninger blir behandlingsansvarlig og må vurdere personvernhensyn ved publisering.

Forholdet mellom personopplysningsloven og offentlighetsloven

Helseklage behandler saker med omfattende helseopplysninger. De særskilte personopplysningene er underlagt taushetsplikt og unntatt offentlighet. Med hjemmel i offentlighetsloven kan allmennheten kreve innsyn i anonymiserte dokumenter. Internett gjør det lettere å søke opp informasjon om enkeltpersoner og sammenstille disse opplysningene. Det gjør det mulig å identifisere sakens parter i mye større grad enn før.

Når vi utleverer dokumenter etter offentlighetsloven, mister vi «kontrollen» over dokumentene. Forvaltningen er avhengig av tillitt og tilgang på alle relevante opplysninger for å kunne treffe riktige avgjørelser. Vi blir enkelte ganger presentert for denne risikoen av klagere. Helseklage har også sett at sammenstillinger av personopplysninger har blitt publisert på nettet og i lukkede grupper.

Den som publiserer opplysningene har et behandlingsansvar og kan i ettertid bli gjort ansvarlig av tilsynsmyndigheten. Er dette tilstrekkelig for å ivareta den enkeltes personvern? Helseklage ber departementet vurdere behovet for at det også i offentlighetsloven inntas et nødvendighetsvilkår.