Høringssvar fra Norsk senter for informasjonssikring

Dato: 16.12.2019

Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 19/4154 ES JAGL/ bj

Vår ref: 2019-42/KHT

Høringsuttalelse – Endringer i personopplysningsloven

Innledning

Vi viser til høringsbrev av 3. september, om endringer i personopplysningsloven. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) takker for invitasjon til å komme med innspill. NorSIS har fått utsatt frist til 16. desember.

Merknader

På generell basis vil vi berømme departementet for å løfte behovet for å se nærmere på de konsekvenser vi ser av økt omfang av ytringer på nett, slik som sjikane og krenkelser. Gjennom vår virksomhet ser NorSIS et behov for endringer i lov og praksis, for å styrke enkeltindividets personvern og vern mot krenkelser.

Slik vi ser det, er dette en særskilt utfordring knyttet til regulering og håndheving av de ikke-redaktørstyrte mediene, som ikke er underlagt selvdømmeordninger.

NorSIS vil i det følgende gi innspill på punkt 2 i Høringsnotatet, som angår endringer i personopplysningsloven knyttet til unntak for ytrings- og informasjonsfrihet.

Nødvendighetsvilkår

Vi støtter i hovedsak forslaget om å innta nødvendighetsvilkår, og mener de foreslåtte vurderingskriteriene i stor grad er dekkende. De foreslåtte endringene vil gi rom for mer nyansering og skjønnsmessig vurdering i vektingen mellom personvernet og ytringsfriheten.

Nettopp denne muligheten til mer skjønnsmessig vurdering er også det vi mener er en av de potensielt største utfordringene med de foreslåtte endringene. Bestemmelsene vil kunne bli vanskeligere å håndheve, og en oppfølging vil kreve økte ressurser til ansvarlig myndighet. Dersom de foreslåtte endringene vedtas, mener NorSIS det bør følges opp av økt tilskudd til Datatilsynet, for å gi enkeltindivider en reell mulighet til å prøve sine saker.

NorSIS støtter det underliggende premiss om at krenkelser og sjikane på nett er nødvendig tema å adressere. Muligheter til å ytre seg om enkeltpersoner er en utfordring, særlig hva gjelder vekting av ytringsfriheten mot personvernet.

Enkeltindivider og aktører utenfor selvdømme-ordninger har etter dagens regelverk en relativt stor mulighet til å publisere personinformasjon om andre, ved å påberope seg «journalistisk» eller «kunstnerisk» formål.

NorSIS er derimot usikre på om ønsket om bedre vern for enkeltindividet vil ivaretas av de foreslåtte endringene, og om de vil få innvirkning på enkeltindividers adferd og rettigheter. Videre stiller vi spørsmål ved hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få for forholdet mellom personopplysningsloven og straffeloven.

Mens personopplysningsloven har virksomheter som sitt primære virkeområde, har enkeltindivider beskyttelse mot sjikane, trusler og personvernkrenkelser både gjennom straffeloven og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). NorSIS savner en mer inngående drøfting av forholdet mellom personopplysningsloven, straffeloven og EMK på dette feltet. Slik vi leser endringsforslagene, er de først og fremst ment å treffe de uredigerte mediene, og ikke journalistisk virksomhet tilknyttet Vær varsom-plakaten.

Til slutt vil vi anmerke at en potensiell negativ konsekvens av å innføre nødvendighetskriterier, er en økt usikkerhet rundt lovlighet av ytringer, som igjen kan føre til en nedkjøling av det offentlige ordskiftet.

Vennlig hilsen

Norsk senter for informasjonssikring

Karoline Hultman Tømte

Seniorrådgiver

For Peggy Sandbekken Heie

Administrerende direktør