Høringssvar fra Finansdepartementet

Dato: 05.12.2019

Høring - Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

Vi viser til høringsbrev 3. september 2019 hvor forslag til endringer i personopplysningsloven mv. ble sendt på høring.

Finansdepartementet har ingen merknader

Med hilsen

Rino S. Lystad e.f.

fagdirektør

Bernhard Eggesbø

seniorskattejurist

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer