Høringssvar fra Marie Skeie

Botidskrav - se til Sverige

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer med dette på at regjeringen ønsker å øke botidskravet fra 3 år til 5 år. Jeg mener at økt botidskrav er ikke et skritt i riktig retning. En innstramming fra 3 til 5 år rammer kvinner meget hardt. Kvinner i ekteskap med mishandling har det meget vanskelig. Norge forplikter til å ivareta deres rettigheter og å øke botidskravet til 5 år vil ramme dem og eventuelle barn meget hardt. Det er viktig at ektefeller/samboere som kommer på familiegjenforening/familieetablering snarest mulig får en egen/selvstendig rettslig status.Det burde heller ha blitt enklere og et mye kortere botidskrav for å få permanent oppholdstillatelse. Sverige har 2 års botidskrav for å få PUT (permanent oppholdstillatelse). Det er viktig for mennesker å kjenne at landet de flytter til ønsker å gi dem rettigheter på lik linje med de som allerede bor i landet. Slik det er nå er også ventetiden også svært lang, 18 måneder og i mange tilfelle mer. At det da på toppen skal være 5 botid før permanent opphold vil være en unødvendig belastning som spesielt rammer grupper som bør beskyttes. I tillegg til de menneskelige konsekvensene dette forslaget vil føre til, vil det føre til økt press på et området som heller trenger enklere og mer rettferdig behandling.