Høringssvar fra Sigbjørn Remi Galåen

Forsøk på reell problemløsning

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

På bakgrunn av de omtalte problemstillinger i vedlagt dokument støttes generelt tiltak for å stramme inn asylstrømmen til Norge så lenge det ikke medfører direkte brudd på humanitære eller internasjonale konvensjoner. Det anbefales samtidig å gi betydelig økt bistand til nærområdene. Dette er både fordi det vil hjelpe langt flere (mer solidarisk enn dagens tilfeldige og kostbare løsning), vil være mer målrettet og kan bidra til at færre legger ut på risikofylt reise. Dessuten kan tiltak unngå overbelastning av en allerede svært utfordret situasjon og økonomi i Europa og etterhvert Skandinavia.

Å iverksette tiltak for begrense masseinnvandring er noe en nasjon har enerett til å gjøre inntil bedre løsninger er på plass internasjonalt. Utfordringene og tiltakene for å hjelpe de som har kommet hittil er allerede noe som må håndteres. Sist og ikke minst burde europeiske land inkludert Norge løsrive seg fra neokonservativ krigspolitikk, som er mye av årsaken til dagens problemstilling for alle parter.

Vedlegg