Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingslovgivningen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til departementets høringsbrev 29. desember 2015. Rederiforbundet har følgende merknader:

Siden 26. november 2015 har fergeselskaper med trafikk fra Tyskland, Sverige og Danmark til norske havner blitt pålagt å utføre ID-kontroll av passasjerer. Rederiene og Rederiforbundet har hatt en tett dialog med norske myndigheter om implementeringen av grensekontrollen. Der har det fremkommet at rederiene skal utvise skjønn i vurderingen av ID-papirer, og at politiet i Norge vil utføre sine egne kontroller ved ankomst.

Forslaget til ny bestemmelse i utlendingsloven § 9 første ledd vil gi politiet myndighet til å beslutte at en asylsøknad ikke skal realitetsbehandles dersom personen ankommer direkte fra et nordisk naboland eller kan kreves mottatt av et annet land.

Høringsnotatet tar ikke for seg hvem som er ansvarlig for å returnere asylsøkere som ikke har krav på å få sin søknad realitetsbehandlet etter endringen. Vi forutsetter imidlertid at endringen ikke medfører at fergerederiene pålegges å ta med seg asylsøkere tilbake til avreisehavn.

Norges Rederiforbund legger til grunn at retur av asylsøkere som ikke har grunnlag for å få asylsøknaden behandlet i Norge, er en myndighetsoppgave som ikke kan delegeres til sivile fergerederier. Både prinsipielle grunner, sikkerhetshensyn, og praktiske og kapasitetsmessige hensyn om bord, gjør at fergene er uegnet til å returnere avviste asylsøkere på en forsvarlig måte.

Med hilsen

Norges Rederiforbund

Line Falkenberg Ollestad

(sign.)

Vedlegg