Høringssvar fra Kjersti Bakkebø Fjellstad

Høringssvar - Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Norge er et av de landene i verden som har best forutsetninger til å ta imot mennesker på flukt. Vi må ta vårt ansvar for den globale flyktningsituasjonen. Jeg er derfor sterkt kritisk til regjeringens forslag om innstramming av utlendingsloven.

Hele premisset for høringsforslaget; at lovverket må strammes inn for å gjøre det «mindre attraktivt å søke asyl i Norge», er veldig usolidarisk og forverrer situasjonen for mennesker som trenger beskyttelse. Jeg mener vi ikke kan fraskrive oss vårt ansvar, spesielt med tanke på at Norge har deltatt aktivt i krigshandlinger i flere av landene mennesker flykter fra.

Konkret er jeg svært bekymret for at flere av de foreslåtte endringene vil skape økt utrygghet for de som får midlertidig opphold i landet, og gjøre det enda vanskeligere å få varig opphold. Dårligere forhold for familiegjenforening vil i tillegg kunne ramme enslige barn hardt, og familier som har kommet bort fra hverandre. Dette er et meget dårlig grunnlag for integrering. Når livene til de som søker beskyttelse i Norge blir satt på vent, vil det på sikt kunne skape større problemer for det norske samfunnet.

Jeg er også bekymret for forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere skal få midlertidige tillatelser som skal vurderes på nytt når de fyller 18 år. Tenk på at dette er barn! Å leve under trusselen om at du kan bli kastet ut av landet når du fyller 18, kan føre til alvorlige negative helsemessige konsekvenser for barn som kommer hit alene med stort behov for beskyttelse. Disse barna er mer utsatt for psykiske lidelser, og den utryggheten dette forslaget medfører, vil kun legge sten til byrden for disse barna og vil også være til hinder for god integrering. Jeg slutter meg til Barneombudets brev til Regjeringen av 02.02.2016 «Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere». Barneombudet er en særs viktig faginstans, og jeg ber Regjeringen ta Barneombudets innspill til følge.

Norge er et land med ressurser til å ta et større ansvar for flyktninger og asylsøkere. Her bør vi kjenne vår besøkelsestid nå!

Med vennlig hilsen

Kjersti Bakkebø Fjellstad, Ås