Høringssvar fra Oslo Senterparti

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar, "Endringer i utlendingslovgivningen, instramninger II"

Oslo Senterparti mener at norsk asyl- og flyktningpolitikk skal bygge på humanistiske tradisjoner og vårt internasjonale ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Alle som søker om asyl skal sikres god og individuell behandling, slik at ingen sendes tilbake til død, tortur eller forfølgelse.

For personer som får innvilget opphold og beskyttelse i Norge, vil Oslo Senterparti fremme rask og god integrering. I denne høringsuttalelsen konsentrerer vi oss derfor om de av regjeringens innstramningsforslag som vi mener vil ha sterke negative konsekvenser for integrering. Vi mener at integrering er viktig både for å opprettholde og styrke gode lokalsamfunn der flyktninger og innvandrere deltar og bidrar, og fordi det utenforskap skaper grobunn for frykt og radikalisering. Statsministeren har selv understreket viktigheten av integrering for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, for eksempel i sin tale til Høyres sentralstyre 23.11.

For å legge til rette for god integrering er forutsigbarhet og trygghet viktig. Oslo Senterparti mener at flere av forslagene i høringsnotatet vil gjøre situasjonen for den enkelte flyktning og dennes familie mer uavklart, skape mer usikkerhet, og dermed hemme integrering. Vi er derfor kritisk til disse foreslåtte tiltakene:

  • Innstramming i muligheter for familiegjenforening: Departementet foreslår sterke innstramninger i mulighet for familiegjenforening. Gjeldende praksis er at flyktninger har unntak fra underholdskravet (utlendingsforskriften para 10-8, 4. ledd bokstav a) og krav til fire års arbeid eller utdanning (utlendingsloven paragraf 40a) for å få familiegjenforening. Regjeringen foreslår å fjerne disse unntakene, og kun beholde unntakene som er hjemlet i forslag til ny utlendingsforskrift paragraf 10-8 fjerde og femte ledd (blant annet for ofre for menneskehandel). Disse eksisterer allerede, men er så snevre og sjeldent brukt at vi vurderer det slik at opprettholdelse i praksis vil ha liten betydning. Familien er viktig for trygghet, og gjensidig hjelp og støtte. Forslaget til endring i reglene for familiegjenforening vil i praksis gjøre det nesten umulig for flyktninger i Norge å bli gjenforent med familien. Dette vil hemme mulighetene for integrering og et godt familieliv. Oslo Senterparti mener at dagens lovgivning med unntak fra utlendingsforskrift para 10-8, 4. ledd bokstav a (underholdskrav) og utlendingsloven paragraf 40 a (fire års arbeid eller utdanning) må opprettholdes. Personer som har fått innvilget flyktningestatus kan derfor raskt bli gjenforent med sin familie, og slik fremme stabilitet og god integrering.
  • Fornyet beskyttelsesvurdering for enslige mindreårige asylsøkere: Regjeringens forslag innebærer at enslige mindreårige asylsøkere kun skal innvilges et midlertidig opphold, og at det tas en ny vurdering om beskyttelsesbehovet når de fyller 18 år. Departementets forslag vil påføre disse barna år med usikkerhet. Dette er negativt for barns utvikling, i tillegg til at denne usikkerheten vil svekke motivasjon for integrering. Forslaget ser ut til å bygge også på en antakelse om at enslige mindreårige asylsøkere er «ankerbarn» som vil øke antall flyktninger til Norge gjennom å søke familiegjenforening. Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at få enslige mindreårige asylsøkere blir gjenforent med familien sin i Norge. I 2013 fikk 499 enslige mindreårige asylsøkere innvilget opphold, og av disse har 28 blitt gjenforent med sine familier. I tillegg vil regjeringens forslag om fornyet beskyttelsesvurdering for alle enslige mindreårige asylsøkere innebære større saksbehandlingsbyrde, i det enslige mindreårige asylsøkere må få sin sak vurdert to ganger. For å gi nødvendig trygghet og fremme integrering, og redusere saksbehandlingsbyrden, mener Oslo Senterparti at enslige mindreårige asylsøkere som innvilges asyl bør gis beskyttelse etter paragraf 28, ikke midlertidig opphold.