Høringssvar fra Tor Grobstok

Høringssvar

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Det er tydelig at de foreslåtte regelverksendringene bygger på både fremmedfrykt og innvandringshat. Det fremkommer en rekke forslag som vil svekke flyktningers sikkerhet, og som vil vanskeliggjøre integreringen i det norske samfunnet for dem som innvilges oppholdstillatelse. Det er skremmende å lese på hvilken negativ måte enslige mindreårige asylsøkere omtales i høringsnotatet, og endringene for dem som foreslås. Det samme er også gjeldende for endringsforslagene gjeldende familiegjenforening. Jeg stiller meg kritisk til foreslåtte begrensninger av visumfriheten. Forslaget om å frata flyktninger "kun" beskyttet av det menneskerettslige returvernet flyktningstatusen framstår også som en lite god løsning. Det er trolig at de foreslåtte vanskeliggjøringene for innvilging av permanent oppholdstillatelse vil få store negative konsekvenser for samfunet. Fjerningen av klagerett i saker vedrørende oppholdstillatelse strider også klart mot grunnleggende norske verdier, og må under alle omstendigheter unngås.

Jeg forventer at forlag om endringer som vil vanskeliggjøre den allerede harde situasjonen for flyktningene trekkes tilbake og at regjeringen heller kommer tilbake med konstruktive forslag som faktisk kan bidra til en god og reell løsning på flyktningkrisen