Høringssvar fra LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Høringssvar fra LNU på endringer i utlendingsloven - innstramminger II

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 29. desember 2015, der departementet ber om høringssvar på forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften.

LNU takker for muligheten til å gi innspill, og sender med dette våre kommentarer til høringsbrevet.

LNU er paraplyorganisasjonen til 97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner og jobber på bakgrunn av FNs menneskerettighetserklæring og FNs barnekonvensjon.

Norge og resten av verden står overfor en spesiell situasjon. Den store økningen i antall flyktninger betyr at vi uansett hvilke tiltak vi gjennomfører vil oppleve flere asylsøkere enn tidligere. Det vil da være avgjørende at Norges håndtering av dette er rettferdig og ikke minst skaper et godt tilbud til de som blir værende i landet på forskjellig vis. Endringer i norsk asyl- og integreringspolitikk må skje etter inkluderende prosesser. LNU ber regjeringen om å sørge for en bredere debatt og dermed et bedre faglig grunnlag før videre utvikling av norsk asylpolitikk.

Norges rolle som forkjemper for menneskerettighetene

I en tid der menneskerettighetene utsettes for kontinuerlig press er det særlig viktig å motarbeide de krefter som vil utfordre menneskerettighetene. Norge er en stat med høy global anseelse i kampen for de udelelige menneskerettighetene. Ved forslaget til innstramminger i utlendingsloven fra regjeringen står Norge i fare for å skade dette omdømmet, slik at vi mister makt og legitimitet i å stå i mot når andre stater utfordrer menneskerettighetene til fordel for egne nasjonale og kortsiktige behov. Vi ber Justis- og Beredskapsdepartementet redegjøre og vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for våre muligheter til å følge opp gjentatte utenrikspolitiske forpliktelser om å styrke det globale menneskerettighetsarbeidet, blant annet stadfestet av Stortinget gjennom Stortingsmelding 10 – Muligheter for alle, fra 2014-2015.

Innstramninger overfor de svakeste – asylbarna uten foreldre

LNU vil særlig rette fokus mot innstramningene overfor enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Et viktig premiss for denne kategorien asylsøkere er at de alle er barn i henhold til Barnekonvensjonen og norsk lov. Dette gir dem særskilt rett til beskyttelse. Et underliggende premiss for all behandling av barn er at barns beste er overordnet andre vurderinger. Barnekonvensjonen har i norsk lov forrang over andre lover, inkludert utlendingsloven og mye tyder på at de tiltak som foreslås vil være tydelige brudd på Barnekonvensjonen.

Ordningen med midlertidig opphold for EMA er per i dag begrenset til asylbarn uten forsørgere i alderen 16 – 18 år. Dette er en svært omstridt ordning. FNs barnekomité har kritisert ordningen og uttalt at denne måten å behandle barn på, sammen med manglende ordninger for tilstrekkelig omsorg for barna strider mot Barnekonvensjonen. Studier gjennomført av Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at kombinasjonen av traumer og den usikkerheten som oppstår i svært viktige formative år (mellom 16 – 18) hos enslige mindreårige asylsøkere bidrar til økt risiko for psykiske lidelser og få framtidsutsikter. Dersom regjeringen mener alvor med målsettinger om å fokusere på integrering, må denne praksisen endres. Dessverre foreslår regjeringen i dette høringsbrevet å utvide ordningen med midlertidig opphold til å gjelde alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år. Dette betyr i realiteten at barn uansett alder som kommer alene til Norge som asylsøkere ikke vil få vite noe om sin fremtid før de er fylt 18 år. Dette er dårlig integreringspolitikk som kan føre til ytterligere forsvinninger av barn fra mottak, enten ved at ungdom rømmer fra asylmottakene og lever ulovlig i Norge eller at de blir fanget opp av kriminelle eller andre belastede miljøer. LNU vil minne regjeringen på at det bak den tekniske definisjonen av ”enslige mindreårige asylsøkere” handler om et ganske universelt begrep, barn.

Forslaget til endringer innebærer å fjerne muligheten for familiegjenforening for enslige asylbarn med begrunnelsen at regjeringen mistenker at disse blir brukt som ankerbarn for familier i Afghanistan og andre land. Departementet henviser til rapporten Children on the move utgitt av UNICEF. UNICEF selv har tydeliggjort at dette er en feiltolkning av rapporten, og at det ikke er mulig å konkludere med at barn sendes ut som ankerbarn på bakgrunn av denne rapporten. Det er heller ingen tall fra UDI som bekrefter at dette er et stort problem. I følge UDIs tall for 2013 ble 28 av de 499 enslige mindreårige asylsøkerne som fikk midlertidig opphold gjenforent med familiene sine. Ankerbarn-problematikken fremstår som mer retorisk enn fundert i statistikk eller faglig begrunnelse. Det er også helt åpenbart at det vil være bra for integreringen at enslige barn som kommer til et nytt land kan ha en trygg base i familien sin, og ikke blir overlatt til seg selv. LNU ber regjeringen om å avstå fra en slik endring i regelverket.

I forslaget til innstramninger fjernes retten til fri rettshjelp til vanlige asylsøkere. I forslaget understrekes det at dette ikke vil gjelde for EMA i denne omgang, men at departementet vil vurdere dette ved en senere anledning. Det er ikke en rettstat eller et demokrati verdig å frata mennesker muligheten til å bli representert rettslig. Dette vil særlig påvirke de svakeste og minst ressurssterke av asylsøkerne. LNU ber departementet revurdere denne endringen og ber departementet sikre at enslige asylbarn som kommer til Norge får den rettshjelpen de trenger. Departementet reflekterer rundt at asylbarna ikke nødvendigvis trenger en slik ordning ettersom de allerede får hjelp av representanter. Dette mener vi er et dårlig argument da det ikke ligger i representantenes mandat å gi juridisk bistand opp mot rettssystemet, i tillegg til at representantene ikke nødvendigvis har den juridiske kompetansen som kreves av et slikt oppdrag.

Norsk politikk må baseres på fakta og internasjonal rett

LNU er bekymret for at fremmedfrykt og hastverk nå ligger til grunn for at Norge føres i en retning som bidrar til et mer lukket samfunn, både her og i Europa generelt. LNU er også overrasket over hvor lite disse spørsmålene er diskutert før drastiske tiltak foreslås iverksatt. Vi ber regjeringen og stortingets politikere om å nok en gang holde hodet kaldt og hjertet varmt. LNU ønsker en konstruktiv dialog om hvordan vi håndterer en stadig økende flyktningstrøm. Men vi forventer at alle tiltak grunnlegges med fakta og ikke antakelser og retorikk, og vi forventer at Norge følger sine internasjonale forpliktelser i den krevende tiden vi er i. Menneskerettighetene ble utformet som et svar på en ekstrem behandling av mennesker under de to verdenskrigene og behovet for globale rettesnorer for tider med krig og konflikt. Vi er inne i en slik tid og løsningen er ikke å tilpasse menneskerettighetene til tiden, men å tilpasse tiden til menneskerettighetene. LNU understreker også vår egen forpliktelse i å bidra i politikkutvikling så vel som at vi ser vår sentrale rolle i integreringen av den nye store gruppen av barn og unge som kommer til landet vårt.