Høringssvar fra Anne Mette Johnsen

Høringssvar angående innstramninger i flyktningepolitikken

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette gi mitt høringssvar til regjeringens foreslåtte innstramninger i flyktningepolitikken. Flere av forslagene er problematiske, jeg gir herved min støtte til Juristforbundets og Redd Barnas innsigelser .

Et forslag er særdeles problematisk, det gjelder innstrammingen i ordningen med midlertidig opphold for enslige barn på flukt. I utgangspunktet bør hele denne ordninger avskaffes heller enn å utvides. Forslaget et problematisk av flere grunner:
* 1)  Forslaget er i strid med FNs barnekonvensjon. 

* 2)  Forslaget vil føre til store kostnader knyttet til behandling av psykiske lidelser. 

* 3)  Forslaget vil føre til store kostnader knyttet til etterforskning av forsvinninger. 

* 4)  Forslaget vil føre til dårlig integreringsarbeid. 

* 5)  Forslaget er i strid med anbefalinger fra FNs barnekomité. 

Norge er forpliktet til å gjøre en vurdering av barnets beste i enhver sak gjennom ratifisering og inkorporering av FNs barnekonvensjon. Det fremgår også av Grunnloven § 104 annet ledd at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn, jfr. grunnlovsendring 13. mai 2014.

Forslag om utvidet midlertidig oppholdstillatelse for enslige asylbarn er ikke et forslag i tråd med vurdering om barnets beste. Det strider således mot Grunnloven og hverken kan eller bør endres .