Høringssvar fra Ole Aarbakke

Tilslutning høringssvar fra KUN og Migrasjonsforskere ved PRIO

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg viser til høringsbrev datert 29.12.2015 og ønsker med dette å gi min tilslutning til høringsuttalelse skrevet av KUN senter for likestilling (kopi vedlagt), samt høringsuttalelsen fra Migrasjonsforskere ved PRIO.

 

Med hilsen 

Ole Aarbakke

Vedlegg