Høringssvar fra Moss kommune v/formannskapet

Høringsuttalelse Moss kommune v/formannskapet.

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsnotat av 28.12.2015 om endringer i utlendingslovgivningen (innstramminger II).

Kommunene er ikke på listen over høringsinstanser i denne høringen. Formannskapet i Moss synes dette er uheldig. Integrering av flyktninger og asylsøkere skjer i kommunene som har stor kunnskap om hva som hemmer og fremmer inkluderingen av nyankomne flyktninger.

Samtidig som kommunene er under et sterkt press fra staten om å bosette flere flyktninger kommer regjerningen med innstramningsforslag til utlendingsloven som vil kunne få store konsekvenser for de nye innbyggerne i kommunene og påvirke deres livssituasjon. Moss kommune sender derfor en høringsuttalelse til disse innstramningsforslagene.

Moss kommune har et desentralisert asylmottak og skal bosette en rekke nyankomne flyktninger som er i femårsperioden der de utløser integreringstilskudd og som vil bli berørt av innstramningsforslagene dersom de iverksettes. Moss kommune avgrenser uttalelsen til temaene som i sterk grad berører integreringen i kommunen. Uttalelsen er avgrenset til å sette søkelyset på økonomiske og praktiske konsekvenser dersom disse innstramningene vil bli vedtatt.

Vedlagte høringsuttalelse til forslag om endringer i utlendingslovgivningen ble vedtatt av formannskapet i Moss kommune 08.02.2016.

Vedlegg