Høringssvar fra Bloggkollektivet MadDam

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Trondheim, 09.02.2016

 

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (innstramminger II)

 

Justis- og beredskapsdepartementet har 29.12.2015 sendt på høring forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften med høringsfrist 9.2.2016. Høringsnotatet omhandler endringer i reglene om beskyttelse, familiegjenforening for flyktninger, vilkårene for permanent oppholdstillatelse og i saksbehandlingsreglene.

Maddam.no er et feministisk bloggkollektiv som skriver om temaer knyttet til kjønn og likestilling. Etter vår vurdering har forslagene til innstramming store negative virkninger på flyktningkvinnenes situasjon og vi vil derfor benytte sjansen til å inngi en uttalelse.

I krig og konflikt står kvinner ofte i en særstilling fordi de i større grad blir utsatt for overgrep og seksuell vold enn menn. Mange bærer med seg vanskelige opplevelser når de flykter til andre land. Derfor er det spesielt viktig at kvinner på flukt tas imot med verdighet og av et trygt mottaksapparat. Integrering handler om å bli gitt muligheten til å bli nyttige deltakere i samfunnet. Men det handler også om tillit, sosial integrasjon og om å føle seg hjemme.

Forslagene på over 40 innstrammingstiltak fører verken til at kvinner vil føle seg hjemme eller bli effektive deltakere. Når man strammer inn på rettigheter og tiltak, fordi man vil ha en mest mulig avskrekkende asylpolitikk, skader det integreringen. Her er tre av de kravene som vil ramme kvinner ekstra hardt:

1. Heving av botidskravet

Hevingen av botidskravet for permanent opphold fra tre til fem år vil gjøre det enda verre for kvinner som lever i voldelige forhold. Unntaksadgangen fra kravet om opphold for voldsutsatte fungerer ikke i praksis. Den gir ikke tilstrekkelig vern for den enkelte voldsutsatte. Det er i strid med menneskerettighetene at innvandrerkvinner skal måtte leve enda flere år i relasjoner hvor de er utsatt for vold og overgrep.

Hvis regjeringen tok kvinner i voldelige relasjoner på alvor burde de heller sørge for at introduksjonsprogrammet utvides til å omfatte ekteskapsmigranter. På den måten vil voldsutsatte kvinner kjenne til egne rettigheter.

2. Selvforsørgerkravet

Kravet om å være selvforsørget i tre år for å få varig opphold vil ramme kvinner spesielt hardt. I mange land har kvinner begrenset mulighet for utdanning og arbeid. Terskelen for at kvinners lærer seg skriftlig og muntlig norsk og kommer i arbeid i Norge, er derfor høyere enn for menn.

Hvis regjeringen virkelig ønsker å få til en vellykket integrering, må også kvinner lære seg norsk og kunne kvalifisere seg til arbeid. For at dette skal være mulig må man ha gode og fleksible introduksjonsprogram, med tilbud om grunnleggende kvalifisering. I og med at så mange venter lenge på mottak før de bosettes bør introduksjonsprogrammene settes i gang allerede det første året etter søknaden er innvilget. Et godt og rimelig barnehage- og skolefritidsordninger er selvsagt også en forutsetning for at kvinner skal få kvalifisert seg og komme i arbeid!

3. Familieinnvandringskrav

De skjerpede kravene til familieinnvandring kan ramme kvinner på flere måter. Det ene er at kvinner som referansepersoner har vanskeligere for å nå inntektskravene og dermed få familien sin i trygghet til Norge. For det andre vet vi at det i dag ofte er menn og familiefedre som flykter i forveien, for så å få kone og barn i trygghet gjennom familiegjenforening senere. Med de skjerpede kravene kan vi risikere at kvinner og barn vil sitte igjen lengre i farlige konfliktområder. Det er også flere som tror at flere kvinner og barn nå vil utsettes for de lange, farlige reisene til Europa, fordi familier heller vil reise sammen enn å måtte vente årevis på å gjenforenes.

For å sikre beskyttelse for dem som trenger det, for at innvandrerkvinner skal kunne planlegge framtida si og få satt i gang med integreringsprosessen, må familier få være sammen og gjenforenes.

Maddam.no er derfor negativ til regjeringens forslag om innstramminger i utlendingsloven og mener at flere av regjeringens forslag heller vil hindre integrering enn å fremme den. Det vil komme flyktninger til Norge som har krav på beskyttelse, og fokuset til regjeringen bør derfor være å sørge for at disse blir integrert i stedet for å marginalisere de.

Maddam.no vil også vise til KUN senter for kunnskap og likestilling og JURK sin høringsuttalelse, og vi slutter oss til deres merknader.

 

Med vennlig hilsen

Gro Lillebø og Sheida Sangtarash

Nåværende redaktører på maddam.no