Høringssvar fra IdaGundersen

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad
Jeg takker som privatperson for at jeg har fått muligheten til å levere høringssvar til - endringer i utlendingslovgivningen (Innstramminger ll).
 
Jeg stiller meg særlig kritisk til at den vanlige saksprosedyren med tre måneders høringsfrist ikke er gjeldende i en høringsrunde med så omfattende inngrep i utlendingslovgivningen. Tiltakende som fremsettes bærer preg av hastverksarbeid og en fremstilling av flyktningkrisen som ikke er reel.  Jeg tenker her spesielt på det uriktige bildet av "ankerbarn" som forskningen avviser og "strømmen av flyktninger pga familiegjenforening" som forskning også avviser.Sammenligner en flyktninge tilstrømmingen til Norge med andre land for fjoråret er denne heller ikke avskrekkende. Regjeringens fokus er utelukkende på innstramminger for å hindre masseinnvandring og står i kontrast til grunnleggende verdier som menneskeverd, barns rettigheter, familietilknytning og rettssikkerhet. De helhetlige konsekvensene av forslagene som foreligger, synes heller ikke tilstrekkelig utredet. Som et trygt, ressurssterkt og privilegert land har vi et stort humanitært ansvar. Internasjonale konvensjoner er ment å verne menneskeverdet og menneskerettighetene spesielt i krisetider. Vår vilje til å fastholde vårt samfunns bærende verdier settes på prøve under press og det er her viktig å tenke langsiktig og løsnings orientert i fellesskap med andre europeiske land for å fordele flyktninger og sikre dem trygge reiseveier. Norge må være sitt europeiske ansvar bevist. Internasjonale konvensjoner må være overordnet innvandringsregulerende hensyn og andre nasjonale mål i asylpolitikken.
 
Som samfunnsviter, pedagog og språklærer stiller jeg meg bak utdanningsdirektoratets høringsuttalelse "Retten til skole og utdanning blir regnet som en av de helt sentrale menneskerettighetene. Denne retten gjelder for alle uavhengig av hvor de kommer fra, tilhørighet, kjønn og alder. Barns rett til utdanning er nedfelt i flere FN konvensjoner og erklæringer.  Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskole opplæring. Opplæringen starter normalt det året barnet fyller seks år. Den blir dermed normalt avsluttet det året barnet fyller 16 år, jf. opplæringsloven § 2- 1. Asylsøkerbarn har rett til grunnskoleopplæring fra det tidspunktet det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge lenger enn tre måneder. Siden det vil ta mer enn tre måneder å behandle asylsøknader, har barn i opplæringspliktig alder rett til opplæring når de ankommer landet, fra dag én. Ungdom under 18 år som oppholder seg lovlig i landet mens de venter på å få avgjort søknaden om oppholdstillatelse har etter søknad rett til videregående opplæring. Dersom de ikke har rett til videregående opplæring kan de ha rett til grunnskoleopplæring for voksne."
 
Jeg stiller meg også fult bak høringsuttalelsen fra Universitetet i Bergen sin faglige begrunnelse for ikke å endre premissene for norsk og samfunnsfaglig opplæring, og Den Norske Helsingforskomiteen sitt høringssvar i sin helhet.
 
Med hilsen
Ida Gundersen
statsviter, pedagog og språklærer