Høringssvar fra Feministisk Initiativ

Høringssvar Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar: Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Feministisk Initiativ er kritisk til departementets forslag til innstramninger i utlendingsloven. Vi mener at lovforslagene kan medføre brudd på flyktningkonvensjonen og barnerettighetene, som for enkeltpersoner kan ha alvorlige konsekvenser. Mange av forslagene vil både bidra til å svekke asylsøkeres rettsikkerhet og til å ekskludere dem ytterligere fra det norske samfunnet.

Feministisk Initiativ setter videre spørsmålstegn ved perspektivet som ligger til grunn for innstramningsforslagene. Regjeringen legger til grunn at det norske asylinstituttet er under press og at innstramningene skal medvirke til å gi signal til mennesker på flukt som forhindrer dem i å søke asyl i Norge. Det er i verden i dag over 60 millioner mennesker på flukt. Det anslås at i overkant av en millioner av disse søker asyl i Europa. Norge må i denne situasjonen bidra til å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar flyktningenes rettigheter og behov for beskyttelse i Europa. Videre må Norge øke innsatsen i arbeidet mot rasisme og diskriminering og bidra til at asylsøkere fortest mulig kan inkluderes i samfunnet og delta i utdanning, arbeids- og organisasjonsliv, fritidsarenaer og annet. Å sikre asylsøkere like rettigheter og muligheter som andre borgere i Norge er den norske stat forpliktet til gjennom en rekke internasjonale konvensjoner. I forslagene til endring i utlendingsloven heter det at innstramninger i disse rettighetene vil gi økt motivasjon til integrering. Vi mener at innstramningene i mange henseende vil føre til det motsatte: økt isolasjon og ekskludering.

Spesielt er det disse forslagene vi stiller oss kritisk til:

Midlertidig opphold til alle enslige mindreårige asylsøkere frem til de er 18 år stiller vi oss svært kritiske til da det er påvist at praksisen med å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold kan ha store fysiske og psykiske konsekvenser. Videre finnes det ingen grunnlag for å hevde at praksisen med vil medføre at færre barn legger ut på flukt. Det henvises også til at «ankerbarn» - teorien som heller ikke har grunnlag i forskning. Vi ber regjeringen innstendig om å avskaffe praksisen med å gi barn midlertidig opphold.

Videre er vi imot forslaget om å legge strengere kriterier for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening.

Vi stiller oss kritisk til definisjonen av Russland som et trygt tredjeland og dermed at mennesker som har flyktet gjennom Russland og som har begrenset oppholdstillatelse der returneres til uten å få sin asylsøknad behandlet etter ordinært regelverk. UNHCR med flere er skeptisk til denne praksisen. Det kan ikke utelukkes at asylsøkere som deporteres til Russland blir sendt til land de tidligere har flyktet fra. Det er også viktig å ta i betraktning at Russland av mange aktører, inkludert av regjeringen, har blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene, og at rasisme og nazisme er et utbredt – og økende – problem i landet.

Et annet punkt vi stiller oss kritisk til er forslaget om å fjerne fri rettshjelp. Fritt rettsråd er et viktig tiltak for å bidra til at asylsøkere får tilgang til å benytte mulighetene de har til å anke saken sin innen det norske rettssystemet. Vi mener denne ordningen burde styrkes, ikke svekkes. I tillegg mener vi det vil svekke asylsøkeres rettsikkerhet og muligheten til å få sin asylsøknad behandlet at det foreslås at permanent oppholdstillatelse skal avslås om en mangler riktig papirer. Dette er problematisk av ulike årsaker da kravene som stilles til identifikasjonspapirer for at de skal være gyldige i utgangspunktet er vanskelig å tilfredsstille. I tillegg er mange flyktninger "papirløse" for eksempel syriske flyktninger som blir født i Libanon. Det er også mange som er politiske flyktninger som ikke har muligheten til å kontakte myndighetene for å få de nødvendige papirene.

Feministisk Initiativ mener menneske aldri må bli gjort til middel for å nå andre politiske mål. Norge må overholde sine internasjonale forpliktelser. En rekke av tiltakene som presentert kan medføre brudd på blant annet flyktningkonvensjonen og barnerettighetskonvensjonen. Staten må jobbe for å ivareta asylsøkeres rettigheter og menneskeverd på lik linje med andre norske statsborgere og i henhold til internasjonale konvensjoner.