Høringssvar fra Rødt Bergen

Innstramminger er feil vei å gå

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Rødt Bergen tar sterk avstand fra innstrammingene foreslått i høringsnotat fra Justisdepartementet(Snr. 15/8555). I lys av den enorme flyktningekrisa som har utviklet seg de siste årene, ser vi på det som tvers gjennom usolidarisk å innføre tiltak som, i følge departementets hjemmesider skal forhindre at mennesker ønsker å søke om asyl i Norge. Å søke om asyl er en menneskerett. Ingen er tjent med at et av verdens rikeste land prøver å skyve ansvaret over på alle andre. Vi er særlig kritisk til disse forslagene:

• Innstrammingene i retten til familiegjenforening:
Kravet om 4 års arbeid eller utdanning og økt inntektskrav anser vi som fullstendig urimelig. Veldig mange vil trolig bruke adskillig mer enn 4 år på å møte kravene. Dette setter mennesker i en helt håpløs situasjon, som fremmer alt annet enn god integrering. Det er dessuten et krav som vil ramme de som av ulike, og helt legitime grunner - ikke greier å møte kravene. Folk har ulike forutsetninger til å skaffe seg inntekt. Mange innvandrere opplever dessuten diskriminering på arbeidsmarkedet, samtidig som arbeidsledigheten er høy og stigende. At de som sliter med å få seg jobb, da i tillegg skal straffes ved å miste muligheten til å være sammen med familien, mener vi er urettferdig, uverdig og ekstremt usolidarisk.

• Økt bruk av midlertidig opphold:
Økt midlertidighet står i skarp kontrast til regjeringens uttalte mål om bedre integrering. Regjeringen kan ikke forvente at folk skal motivere seg til å finne seg en plass i det norske samfunnet, når de ikke kan planlegge for fremtiden. Dette vil særlig ramme barn, som etablerer seg i skoler, barnehager og nærmiljø. Vi går i mot alle forslagene som utvider bruken av midlertidig opphold, inkludert kravet om å bestå prøver i norsk og samfunnskunnskap. Det må være den enkeltes behov som avgjør spørsmålet om permanent opphold, ikke den enkeltes ferdigheter.

• Midlertidig opphold for alle mindreårige asylsøkere:
Håpløsheten blant de ungdommene som til nå har fått midlertidig opphold i påvente av utkastelse den dagen de fyller 18, er godt dokumentert, blant andre av dokumentarfilm-skaper Margreth Olin. Forslaget fra regjeringa vil forverre denne situasjonen. Vi mener at regjeringa må lytte til advarslene fra alle de som reagerer på dette, og som påpeker at dette er et brudd med barns grunnleggende rettigheter gjennom barnekonvensjonen.

Rødt Bergen
Odd Arild Viste
Leder