Høringssvar fra Hedmark Senterkvinner

Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

 

Høring – endring i utlendingslovgivningen (innstramminger II)

Hedmark Senterkvinner

 

Endring av reglene for beskyttelse (asyl): Forslaget som gir myndighetene mulighet til å nekte realitetsbehandling av asylsøknader støttes ikke. Vi mener forslaget er i strid med Flyktningkonvensjonen og brudd på asylretten.

 

Endring av reglene for permanent oppholdstillatelse: Hedmark Senterkvinner mener at alle skal oppfordres til å ta utdanning og søke arbeid, og mener det er viktig å finne fram til flere utdannings- og arbeidsrettede virkemidler for å oppnå dette. Forslaget om å skjerpe utlendingslovens regler om vilkår for permanent oppholdstillatelse støttes ikke.

 

Endring av reglene for enslige mindreårige asylsøkere (EMA): Hedmark Senterkvinner støtter ikke forslaget om en ny regel som gir beskyttelse kun til fylte 18 år og at det etter 18-årsdagen skal foretas en ny vurdering om personen fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold i Norge på annet grunnlag. En slik regel vil skape uvisshet og utrygghet og vil være en stor belastning i tiden som mindreårig.

 

Endring i reglene om familiegjenforening: Forslag om innføring av underholdskrav og krav om 4 års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted, er et urimelig krav som vil gjøre det nærmest umulig for enkelte å oppnå gjenforening med familien. Dette vil for mange være ødeleggende for motivasjonen til å integreres i det norske samfunn.

 

Endring i saksbehandlingsreglene: Forslag om å redusere klagefristen fra 3 til 1 uke i saker der det anses åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse støttes ikke. En uke er urimelig kort tid for å få fram en klage. Det foreslås også å fjerne retten til fri rettshjelp og dette anses som et brudd på Flyktningkonvensjonen.

 

Innstramningsforslagene ikke vil gi økt integrering, men snarere ha motsatt effekt. Generelt er det vår oppfatning at alle skal ha rett på en forsvarlig behandling av sin asylsøknad og det er betenkelig at regjeringen tar til orde for å revurdere om internasjonalt vedtatt folkerett og menneskerettigheter passer oss!