Høringssvar fra Vigdis Johnsen

Høringsuttalelse

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Jeg viser til forslaget om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II).  
 
Jeg er sterkt i mot forslaget i kapittel 5 om at Departementet skal kunne gi politiet myndighet til å beslutte at en søknad ikke skal realitetsbehandles, og at politiet ved muntlige vedtak skal kunne avslå behandling av søknad og bortvise ved grensen. Det strider fullstendig mot min oppfatning av den norske rettsikkerheten at en offentlig tjenestemann skal få muligheten til å gjennomføre muntlig saksbehandling i slike saker. Jeg er redd for at slike vedtak ville blitt umulig å etterprøve i praksis, og det står i sterk kontrast til de saksbehandlingsreglene som gjelder i forvaltningsloven. 
 
Jeg er også sterkt i mot forslaget om å gi midlertidig opphold til enslige mindreårlige flyktninger, og som skal vurderes for retur etter fylte 18. Det er lett å forestille seg at det vil utgjøre en stor ekstra påkjenning for disse barna å måtte leve så lenge i uvisshet om mulig retur/avslag. Forslaget kan umulig være i tråd med Barnekonvensjonens bestemmelser.
 
Jeg støtter høringsuttalelsene gitt fra Den Norske Helsingforskomitèen og Barneombudet fullt ut. 
 
Med vennlig hilsen
Vigdis Johnsen, 
privatperson