Høringssvar fra Danielsen

Respons på forslag til endringer i utlendingsloven

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad


Jeg er sterkt kritisk til regjeringens forslag om innstramming av utlendingsloven. Norge er et av de landene i verden som har best forutsetninger til å ta imot mennesker på flukt, og vi må ta vårt ansvar for den globale kritiske flyktningsituasjonen. Hele premisset for høringsforslaget; at lovverket må strammes inn for å gjøre det «mindre attraktivt å søke asyl i Norge», er veldig usolidarisk og forverrer situasjonen for mennesker som trenger beskyttelse. Sett i forhold til folketall har heller ikke Norge tatt imot spesielt mange flyktninger og asylsøkere. Jeg mener vi ikke kan fraskrive oss vårt ansvar, spesielt med tanke på at Norge har deltatt aktivt i krigshandlinger i flere av landene mennesker flykter fra (i.e. Afganistan, Libya).
Konkret er jeg svært bekymret for at flere av de foreslåtte endringene vil skape økt utrygghet for de som får midlertidig opphold i landet, og gjør det enda vanskeligere å få varig opphold. Når livene til de som søker beskyttelse i Norge blir satt på vent på denne måten, vil det gi et dårligere grunnlag for integrering og på sikt skape større problemer for det norske samfunnet.
Jeg er også meget bekymret for forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere skal få midlertidige tillatelser som skal vurderes på nytt når de fyller 18 år. Dette kan føre til alvorlige negative helsemessige konsekvenser for barn som kommer hit alene med stort behov for beskyttelse. Disse barna er mer utsatt for psykiske lidelser, og den utryggheten dette forslaget medfører, vil kun legge sten til byrden for disse barna og vil også være til hinder for god integrering. Jeg slutter meg til Barneombudets brev til Regjeringen av 02.02.2016 «Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere». Barneombudet er en særs viktig faginstans, og jeg ber Regjeringen ta Barneombudets innspill til følge.

Vennlig hilsen Kari Tungesvik Danielsen.