Høringssvar fra Grethe G Fossum

Effektivitet og asylrett

Dato: 07.02.2016

Svartype: Med merknad

Forliket mellom 6 partier som var tiltak for å hindre flyktningekrisen ble bygd opp om en setning : "

En generell effektivisering og forenkling av av regelverket og praksis av behandling av regelverket må ikke svekke asylsøkernes rettssikkerhet"

På bakgrunn av dette er partiene villig til å støtte umiddelbare tiltak som skal hindre at flyktningene når våre grenser.

I høringsdokumentet kommer regjeringen med minst 3 forslag som bryter asylsøkernes rettssikkerhet og internasjonale konvensjoner.

  1. Hjemmel til  å nekte å realitetsbehandle alle søknader fra asylsøkere som kommer fra et annet nordisk land.

         Flyktningekonvensjonen sier at enhver flyktning har rett til å søke asyl i et land som har signert konvensjonen. Dette er brudd på asylretten

    2. Det foreslås at politiet skal få myndighet til å bestemme at søknaden ikke skal behandles.

Dette er brudd på asylsøkernes rettssikkerhet og fratar dem mulighet til å anke saken.

3. Fjerning av fri rettshjelp er også et brudd på Flyktningekonvensjonen.

Dette høringsdokumentet er derfor ikke i tråd med intensjonen i forliket, men et forsøk på å lage et FRP samfunn av Norge. Jeg håper partene i forliket ser problemstillingene på samme måte.

 

Integreringstiltak

Det er inhumant å lage krav og retningslinjer som skal være avskrekkende og til hinder for integrering. Forslagene til lovendringene er gjennomgående usolidariske og bygger på mistillit til mennesker som søker asyl

All min erfaring med bosniske flyktninger (som etter 23 år er velintegrert i Norge) tilsier at det å vente med familiegjenforening i minimum 4 år, er et av de dårligste "integreringstiltakene" en kan bruke og burde kalles avskrekningstiltak.

Enslige mindreårige asylsøkere som skal revurdere sin asylstatus på 18 årsdagen er heller ikke et  integreringstiltak.

Et høringsdokument som bygger på vandrehistorier om at EMA er sendt ut som "ankerbarn" for å få sine familier til Norge, må bygge på fakta og ikke som en skremselsfaktor.

At det skal bli enklere å returnere asylsøkere til andre deler av hjemlandet enn der de kommer fra, krever et innsyn i landets krig som ingen har her i landet. Krigen på Balkan lærte meg det.

En generell innstramning  i tiltakene ,vil ikke gi økt integrering, men ha motsatt effekt.

Grethe G Fossum