Høringssvar fra Den norske Helsingforskomité

Høring. Endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er word-fil med Den norske Helsingforskomités kommentarer til Justis- og beredskapsdepartementet: Høringsnotat - Endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II), Desember 2015, Snr. 15/8555

Vedlegg