Høringssvar fra Stein Andersen

Innspill til lov-/forskriftsendringer i utlendingsloven

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad
  1.  Det er viktig at endringen skjer innenfor de rammer /regler dom settes av  internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til. Ingen veit når Norge kan trenge disse reglene. Hvis Norge ensidig utformer regler slik vi ønsker, må vi tillate andre å gjrø det samme, hvilket kan gi fatale konsekvenser for Norge.
  2. Forslaget om at asylsøkere skal nektes rett til realitetsbehandlig av sin sak bør sløyfes. Dermed også forslaget om at dette kan skje hvis søker kommer via et nordisk land, så sant det ikke foreligger en klar avtale med de øveige nordiske land om dette, og asylsøker er garantert slik behandling i annet nordisk land.
  3. Forlsaget om at midlertidig oppholdstillatelse for mindreårige asylsøkere må endres. Forslaget vil skape stor usikkerhet, og være et hinder for en god integrering av disse. Bortfall av rett til å få familiegjenforening vurdert, synes ikke å være vurdert i forhold til barnas sitausjon, og er etter min mening helt urimelig. 
  4. Forlsaget om midlertidig oppgoldstillatelse som skal vuderes etter 5 år og vilkårene for mulig permanent opphold.
    1. Det er høyst usikkert om 5 års midlertidighet vil skape motiovasjon / gode vilkår for å tilegne seg de språk / samfunnskunnskaper som kreves. Kravet om at søker skal være selvforsørget i minst tre årvirker helt urealistisk. Hvordan kan man tenke seg at introduksjonsprogram / norsk-opplæring / samfunnskunnskaper / yrkesopplæring skal ta to år,og så gå rett i arbeid? Jeg skjønner det ikke. Kravet til selvforsørging i minst 3 år må endres, og gjøres mer fleksiblet i forhold til individuelle løsninger.
    2. Norge tenger arbeidskraft i årene framover. Mange av flyktningene, kanskje de aller fleste, vil kunne gjøre en flott jobb her, til berikelse for oss og for dem selv. Dette er avhengig av at vi har solide, motiverende programmer, og ikke minst at både offentlige tjenestemenn og kvinner, næringslivet, frivillig sektor, inspireres til å delta i en felles dugnad. Det bør Regjeringen ta på større alvor enn i dag.

Vennlig hilsen Stein Andersen