Høringssvar fra Refugees Welcome to School

Høringsuttalelse til forslag om endringer i utlendingslovgivningen fra frivillige norsklærere tilknyttet Refugees Welcome to School (RWTS)

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

RWTS er en frivillig organisasjon som organiserer frivillig undervisning for flyktninger ved Refstad Transittmottak, og fasilitieter deling av opplegg til undervisningsøkter andre steder. Vi springer ut av Refugees Welcome to Norway, og er som dem partipolitisk uavhengige. Vi underviser både yngre barn, ungdommer og voksne. De fleste av våre elever er imidlertid enslige mindreårige asylsøkere. I dette svaret til regjeringens forslag om endringer i utlendingslovgivningen vil vi kommentere punktet om fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år for enslige mindreårige asylsøkere.

 

Vi har som utgangspunkt at det er flyktninger som trenger beskyttelse i Norge, ikke Norge som trenger beskyttelse fra flyktninger. Barn er en spesielt utsatt gruppe som trenger mer, ikke mindre, omsorg fra staten. Dette har vi støtte for i en rekke internasjonale konvensjoner, inklusive FNs Barnekonvensjon. Barnets beste skal være det grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn.

 

Fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år kan utgjøre en betydelig psykisk belastning, og også gi fysiske plager for de barn det gjelder. Selvskading er for eksempel ikke uvanlig blant lengeværende mindreårige beboere i mottak, liksom søvnplager. Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er en spesielt sårbar gruppe fordi de er borte fra sine nærmeste omsorgspersoner, og er spesielt utsatt for traumatiske erfaringer både før, under og etter flukten fra hjemlandet. Rapporten ”Levekår på mottak for enslige mindreårige asylsøkere”, sammenstilt på oppdrag av UDI og utgitt av Institutt for Samfunnsforskning i 2013 drøfter levekårene for mindreårige over 15 år som er under utlendingsmyndighetenes ansvar. Rapporten fremhever betydningen av trygghet og tilhørighet som avgjørende for enslige mindreårige asylsøkeres velbefinnende og utvikling. For å oppnå slik trygghet er omsorgspersoner, og det å fremme deltagelse og integrering i det nye landet viktige faktorer. Skolegang trekkes frem som særlig positivt.

 

I våre daglige møter med enslige mindreårige asylsøkere, opplever vi stort engasjement og iver for å lære norsk språk og å forstå Norge. Vi møter imidlertid også både barn og unge som er påvirket av fortiden sin, og som er åpenbart preget av usikkerheten i tilværelsen sin. Dette påvirker deres evne til konsentrasjon og fordypning negativt og gjør det vanskeligere for dem å lære.

 

Vi frykter at fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år vil føre til lav motivasjon for læring og aktiviteter, samt psykiske og fysiske plager hos flere allerede sårbare barn som har søkt seg til Norge for beskyttelse, og mener derfor at forslaget må sløyfes. Enslige mindreårige asylsøkeres saker bør behandles raskt, med varig utfall, og til barnets beste. Samtidig ønsker vi å påpeke barns rett til skolegang, den positive betydningen av opplæring både for den umiddelbare situasjonen og for fremtiden til barnet det gjelder. Denne retten gjelder også barn som er asylsøkere og flyktninger, og vi forventer at alle barn som befinner seg i Norge snarlig får sine rettigheter oppfylt.

 

Ingebjørg Lundevall

For Refugees Welcome to School