Høringssvar fra Marianne Ryan

Støtte til barneombudets innspill

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er svært kritisk til regjeringens framlagte forslag om innstramming av utlendingsloven. Norge er i dag et av de landene i verden som har best forutsetninger til å ta imot mennesker på flukt. Vi må ta vårt ansvar for den globale kritiske flyktningsituasjonen.
Premisset for høringsforslaget; at lovverket må strammes inn for å gjøre det «mindre attraktivt å søke asyl i Norge», er grunnleggende usolidarisk og forverrer situasjonen for mennesker som har klart og legitimt behov for beskyttelse. Sett i forhold til folketall har heller ikke Norge tatt imot spesielt mange flyktninger og asylsøkere. Vi kan ikke fraskrive oss vårt ansvar, spesielt med tanke på at Norge har deltatt aktivt i krigshandlinger i flere av landene mennesker flykter fra (i.e. Afganistan, Libya).
Jeg er svært bekymret for at flere av de foreslåtte endringene vil skape økt utrygghet for de som får midlertidig opphold i landet, og gjør det enda vanskeligere å få varig opphold. Når livene til de som søker beskyttelse i Norge blir satt på vent på denne måten, vil det gi et dårligere grunnlag for integrering og på sikt skape større problemer for det norske samfunnet.
Jeg er også svært uenig i forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere kun skal få midlertidige tillatelser som skal vurderes på nytt når de fyller 18 år. Dette vil medføre alvorlige, negative helsemessige konsekvenser for barn som kommer hit alene med stort behov for beskyttelse. Disse barna er generelt mer utsatt for langvarige psykiske lidelser. Utryggheten Regjeringens forslag medfører, vil legge mer sten til byrden for disse barna og vil også være til hinder for god integrering.
Barneombudets brev til Regjeringen av 02.02.2016 om «Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere» gir viktige kritiske vurderinger av konsekvensene, og jeg slutter meg til disse kommentarene. Barneombudet er en særs viktig faginstans, og jeg ber Regjeringen ta Barneombudets innspill til følge.