Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Revisorforeningen støtter forenklede regler for rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. En enklere fremgangsmåte vil ofte være nødvendig for at prosessen skal bli regningssvarende i et mindre foretak som har alvorlige økonomiske problemer.

Terskelverdier for små foretak

Etter høringsforslaget settes terskelverdiene for små foretak på samme nivå som i aksjeloven § 7-6 om fritak fra revisjonsplikt. Departementet mener i utgangspunktet at terskelverdiene for små foretak i regnskapsloven § 1-6 er for høye.

Revisorforeningen ser ikke vesentlige betenkeligheter med å sette terskelverdiene så høyt som i regnskapsloven § 1-6. Det er riktig som departementet påpeker, at en veldig høy andel av norske foretak havner under terskelverdiene for små foretak i regnskapsloven (oppfyller to av tre av salgsinntekt under 70 mill kr, balansesum under 35 mill kr, færre enn 50 ansatte årsverk). Etter vårt syn er foretak opp mot tersklene i regnskapsloven § 1-6 imidlertid fortsatt i en størrelseskategori som tilsier at kreditorfellesskapet kan være best tjent med forenklede rekonstruksjonsforhandlinger.

Etter forslaget skal terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. I perioden mellom utløpet av regnskapsåret til avleggelsen av årsregnskapet vil det ikke være noen slike terskelverdier. Det bør klargjøres hvordan terskelverdiene skal fastsettes i denne perioden.

En revisor bør kunne oppnevnes som rådgiver og rekonstruktør for små foretak

Etter forslaget er det kun advokater som kan oppnevnes som rådgiver og rekonstruktør for et lite foretak. En revisor har også relevante kvalifikasjoner for en slik oppgave.

Slik vi ser det bør en advokat som er rådgiver eller rekonstruktør normalt hente inn regnskapskompetanse og økonomikompetanse for å utføre oppdraget. Tilsvarende vil en revisor i samme rolle normalt måtte hente inn noe juridisk kompetanse innenfor bobehandling. Antakelig vil det ofte være mest nærliggende å oppnevne en advokat. Vi mener imidlertid at reglene også bør åpne for at retten kan oppnevne en godkjent revisor. I en del tilfeller kan det være den beste løsningen.

Revisjon av skyldnerens regnskaper og forretningsførsel

Etter forslaget til forskrift § 9 skal retten unnlate å oppnevne borevisor etter rekonstruksjonsloven § 12, med mindre retten finner at det er særlig behov for dette. Revisjon av skyldnerens regnskaper og forretningsførsel skal tilpasses boets størrelse og kompleksitet.

Både i denne bestemmelsen, i rekonstruksjonsloven § 12 og tilsvarende bestemmelser om borevisjon i konkursloven, har "revisjon" en helt annen betydning enn den alminnelig anerkjente betydningen i revisorloven og ellers i lovgivningen. Etter konkurslovgivningen kan "revisjonen" utføres av hvem som helst uten særskilte krav til kvalifikasjoner. Det er også mest vanlig i praksis at retten oppnevner en legmann. I forlengelsen av dette, er det akseptert at innholdet i "revisjonen" ikke behøver å ta hensyn til alminnelig anerkjente prinsipper for gjennomføring av en revisjon.

Revisorforeningen mener at det er uheldig å misbruke revisjonsbegrepet på denne måten. Det gir et feilaktig inntrykk av at skyldnerens regnskaper blir revidert. Vi innser at denne forskriften ikke er anledningen til å rette opp i dette. Vi vil likevel å påpeke problemstillingen, og varsle at vi vil komme tilbake til dette.