Høringssvar fra SMB Norge

Dato: 02.06.2020

Høring – forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak – kort frist


SMB Norge viser til departementets høringsbrev og høringsnotat. SMB Norge bemerker den meget korte høringsfristen.

SMB Norge støtter all hovedsak forslagene i høringen, men har noen kommentarer og alternative innspill.

1. Virkeområde: Små foretak

SMB Norge mener «Små foretak» i forskriften skal defineres med utgangspunkt i regnskapsloven § 1-6.

Det er viktig at det gis mulighet for forenklet gjeldsforhandling for mindre foretak. Det er i så måte viktig at det er regler for konkursbeskyttelse mens gjeldsforhandlinger pågår.

Egne særlige regler for de som driver enkeltpersonforetak støttes.

2. Staten bør dekke utgifter til rekonstruksjonsforhandlinger av små foretak

Rekonstruksjonsforhandling kan være kostbart og tidskrevende. Forhandlinger etter lovens alminnelige regler kan bli alt for dyrt for mange små selskaper.

SMB Norge mener at det er hensiktsmessig at det offentlige betaler et begrenset beløp til dekning av rettsgebyr og kostnadene ved en rådgiver (som senere blir rekonstruktør) oppnevnt av tingretten.

Det er ikke samfunnsøkonomisk at et selskap går konkurs. Ved konkurs blir det fort kostnader for det offentlige på ca. 50.000 kr til betaling av bobestyrer. Staten taper også fort på tap av totale krav i skatter og avgifter. I tillegg kommer ringvirkningene av en konkurs som ofte innebærer arbeidsløshet og store tap hos leverandører og kunder.

3. Oppnevning av rådgiver
SMB Norge mener at det ikke kun er advokater som er egnet som rådgiver.
Autoriserte regnskapsførere og jurister med kompetanse bør kunne bli oppnevnt som rådgiver og senere rekonstruktør.

Vi vil minne om at da dette ble utredet i 2016 kun var Advokatforeningen som uttalte seg som spørsmålet.

Med vennlig hilsen

Jørund Rytman

Leder for politikk og samfunnskontakt, SMB NORGE