Høring – Forordning som endrer referanseverdiforordningen for å innføre nye kategorier for referanseverdier for lavkarboninvesteringer

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.10.2019

Vår ref.: 16/4079

Finansdepartementet sender med dette på høring ventede nye EØS-regler om referanseverdier. EU-kommisjonen fremmet 24. mai 2018 et forslag til en forordning som endrer referanseverdiforordningen for å innføre nye kategorier for referanseverdier for lavkarboninvesteringer. Det ble oppnådd politisk enighet om forslaget i EU i mars 2019, men forordningen har ikke blitt formelt publisert i EU-tidende («Official Journal»). Forordningen slik den forelå fra EU-rådet 11. mars 2019 følger vedlagt.

Forordningen er EØS-relevant og skal inntas i norsk rett. I Prop. 127 LS (2018–2019) Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier, som ble fremmet for Stortinget 21. juni 2019, foreslår Finansdepartementet en hjemmel til å gjennomføre forordningen i norsk rett i forskrift.

Endringsforordningen definerer to nye typer referanseverdier, «EU Climate Transition Benchmark» og «EU Paris-aligned Benchmark». Forordningen endrer også overgangs­bestemmelsene i referanseverdi­forordningen artikkel 51. Endringene innebærer at tilbydere av eksisterende referanseverdier, som har blitt utpekt som kritiske av Kommisjonen i en delegert rettsakt, kan fortsette å tilby referanseverdien frem til 31. desember 2021. Eksisterende kritiske referanseverdier kan brukes i eksisterende og nye finansielle kontrakter mv. frem til 31. desember 2021. Frem til samme dato kan foretak under tilsyn fortsette å bruke referanseverdier som tilbys av administratorer lokalisert i tredjeland, som allerede benyttes i finansielle kontrakter mv. i EU.

Endringsforordningen forlenger den maksimale perioden administratorer av kritiske referanseverdier skal kunne pålegges å tilby referanseverdien, etter at administratoren selv ønsker å slutte å tilby den, fra 2 til 5 år. Tilsvarende forlenges perioden bidragsytere til kritiske referanseverdier skal kunne pålegges å gi bidrag til referanseverdien fra 2 til 5 år. Forordningen stiller også enkelte krav til at administratorer av referanseverdier skal publisere opplysninger og vurderinger om hvordan faktorer som gjelder miljø, sosiale forhold og styring («ESG Factors») reflekteres i referanseverdien.

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget til forordning fremgår av EU-kommisjonens opprinnelige forslag til forordning (vedlagt). Finansdepartementet legger til grunn at de økonomiske og administrative konsekvensene av forordningen i all hovedsak vil være de samme i Norge som i EU.

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører, og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 8. oktober 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsdokumentene for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Fish Pool ASA
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norsk Venturekapitalforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen