Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Dato: 25.02.2021

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Generelt om vårt ståsted i relasjon til forskriften: NK LMHs oppgave er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende i alle aldre har tilgang til informasjon, undervisning og veiledning (lærings- og mestringstilbud) av god kvalitet. Lærings- og mestringstilbud er sentrale tiltak i alle deler av helsetjenesten; fra helsefremming og forebygging til behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. Det handler om å forebygge og håndtere ulike helseutfordringer og mestre livsstilsendringer, nedsatt funksjonsevne eller belastninger knyttet til psykisk helse og rus. Brukernes rett til informasjon og læringstiltak for å styrke egen mestring er godt forankret i lovverket.

Overordnet innspill: Forskriften synes generelt godt gjennomarbeidet. Det beskrives i formålet med utdanningen at den skal gi kompetanse i ivaretakelse av akutt og kritisk syke pasienter (i alle aldre) i sykehus, og i ulike kontekster som for eksempel smertebehandling, pre-hospitalt arbeid, transportmedisin, ved katastrofer og i beredskapssituasjoner og i tverrfaglige team.

Her savnes noe om den kompetansen anestesisykepleieren må ha innen helsepedagogikk. Anestesisykepleiere møter mennesker med ulik helsekompetanse, og skal nå fram med sin informasjon, undervisning og veiledning. Det innebærer at de må ha en kompetanse innen dette feltet.

Konkret til høringsspørsmålene:

Spørsmål 6: Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinjen? NK LMH mener:

Kapittel 2 sier at anestesisykepleieren «kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise». Dette er ikke nevnt i læringsutbyttebeskrivelsen knyttet til kunnskap. Det er behov for kunnskap om ulike pedagogiske tilnærminger, metoder og verktøy for å kunne gjøre helsepedagogiske vurderinger knyttet til veiledning og undervisning.

Kapittel 3:

§ 7 punkt a og b. Gjelder dette både generelt og i individuelle situasjoner?

c) som for eksempel? Uklart hva som ligger i dette.

§ 8 punkt a. Vanskelig språk. Ferdigheten handler om å kommunisere og formidle mestringsstrategier for å ivareta pasient og pårørende.

Kapittel 6:

Innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid kan gjerne brukermedvirkning nevnes spesifikt. Formuleringene her er generelle og overordnet og sikrer ikke at kandidatene har tilstrekkelig kompetanse innen brukermedvirkning.