Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Dato: 25.02.2021

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Generelt om vårt ståsted i relasjon til forskriften: NK LMHs oppgave er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende i alle aldre har tilgang til informasjon, undervisning og veiledning (lærings- og mestringstilbud) av god kvalitet. Lærings- og mestringstilbud er sentrale tiltak i alle deler av helsetjenesten; fra helsefremming og forebygging til behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. Det handler om å forebygge og håndtere ulike helseutfordringer og mestre livsstilsendringer, nedsatt funksjonsevne eller belastninger knyttet til psykisk helse og rus. Brukernes rett til informasjon og læringstiltak for å styrke egen mestring er godt forankret i lovverket.

Overordnet innspill:

Forskriften er omfattende og synes generelt godt gjennomarbeidet. Den legger vekt på at kreftsykepleiere må ha tilstrekkelig helsepedagogisk kompetanse for å kartlegge og møte mennesker med ulik helsekompetanse og ulike behov for informasjon, undervisning og veiledning. Den vektlegger også den kompetansen som skal til for å undervise og veilede kollegaer/studenter.

Konkret til høringsspørsmålene:

Spørsmål 6: Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?

§9: punkt b: her kan gjerne kompetanse i det å drive grupper inkluderes.

§11: punkt d: Mangler noe spesifikt om ferdigheter i bruk av digital teknologi. Det nevnes i § 10 under kunnskap.

§13: punkt b: legge til noe om kunnskap om brukermedvirkning i forskning, fagutvikling og kvalitetssikring». Brukerkunnskap nevnes under ferdighetsmålene.

Spørsmål 8: Bør det være egne læringsutbytter knyttet til forebygging av kreftsykdom?

NK LMH mener at det med fordel kan være egne læringsutbyttebeskrivelser her. Kreftsykepleierne har en viktig rolle innen forebygging, både på individ- og samfunnsnivå. Forebygging handler mye om å informere, veilede og støtte personers valg av livsstil og endringsprosesser knyttet til tobakk, alkohol, kosthold og fysisk aktivitet. Viktige kompetanseområder er blant annet helsepedagogikk inkludert didaktikk, ressursfokus, mestringsprosessen og mestringsstrategier, samt aspekter knyttet til ulik helsekompetanse, eksempelvis forskjeller innen kultur og språk. Bachelorutdanningen i sykepleiere har ikke mye fokus på å styrke studentenes kompetanse her.

Spørsmål 11: Bør det åpnes for at simulering og ferdighetstrening kan erstatte deler av praksisstudiene?

NK LMH mener at 12 uker veiledet praksis er nødvendig for å tilegne seg den kompetansen som forskriften legger opp til. Simulering og ferdighetstrening er aktuelle læringsmetoder (for eksempel innen kommunikasjon), men bør komme i tillegg til de 12 ukene i praksis.