Forsiden

Høringssvar fra Norges forskningsråd

Høringsbrev Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 18.12.2015

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 30.10.2015 med høringsfrist 1.2.1016 hvor vi blir bedt om å kommentere på forslaget om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.

Norges forskningsråd konsentrer sine høringsutalelser til saker som vil kunne få forskningsmessig betydning. Forskningsrådet har ingen kommentarer til forskriften om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.

Forskningsrådet ønsker likevel å vise til at Forskningsrådet gjennom Program for helseøkonomi og helsetjenesteforskning (HTF, 2001-2005), Program for helse- og omsorgstjenesteforskning (HELSEOMSORG, 2006-2015) og Stort program på Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL, 2015-2024) har hatt og har styring, organisering og ledelse som et sentralt tema i forskningsprogrammene. Hensikten med å løfte frem dette temaet i programplanene har vært og er fordi behovet for forsknings-og fagligbegrunnede forskningsprosjekter innen styring, organisering og ledelse har vært etterspurt. Det stilles stadig større og større krav til ledelse og styring i offentlig sektor. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene ivaretar noen av velferdsstatens viktigste, men også mest komplekse oppgaver. Tjenestene møter nye styrings- og ledelsesutfordringer, ikke minst ved at forskning og teknologisk utvikling gir nye behandlingsmuligheter og behandlingsformer, og at organiseringen av sektorene og mellom forvaltningsnivåer er kompleks og i stadig endring. Behovet for samhandling og koordinering er stort for å optimalisere tjenestene og unngå fragmentering av tjenestetilbudet som følge av bl.a. kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. I tillegg er det et stort behov for økt kunnskap om effekter av organisasjons-, styrings-, samarbeids- og finansieringsmodeller, og om hva som hemmer og fremmer implementering av ny kunnskap og innovasjon i tjenestene.

I den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HelseOmsorg21, er strategisk styring–og ledelse på institusjons- og systemnivå beskrevet som en viktig forutsetning for å øke forståelsen av både egne og andres roller og funksjoner i arbeidet i og med helse- og omsorgstjenestene.

Vi ønsker Helse- og omsorgsdepartementet lykke til med det videre arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

Norges forskningsråd

Jannikke Ludt

Avdelingsdirektør

Divisjon for Samfunn og helse                                             

 

Hilde Grindvik Nielsen

Spesialrådgiver

Divisjon for Samfunn og helse

 

 

 

 

Vedlegg