Forsiden

Høringssvar fra Stavanger kommune

Høringsuttalelse - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

 Stavanger kommune viser til høring vedrørende forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, oversendt ved brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30.10.2015.

Stavanger kommune viser også til telefonsamtale med fagdirektør Tjaarke Hopen 01.02.106, hvor det ble avtalt at Stavanger kommune kan sende inn høringsuttalelse etter høringsfristen 01.02.2016 grunnet politisk behandling av høringen i Stavanger formannskap 04.02.2016.

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i kommunalstyret for levekår 26.01.2016 og Stavanger formannskap 04.02.2016. Følgende høringsuttalelse ble vedtatt:

Stavanger kommune støtter i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementets høringsforslag.

Stavanger kommune er enig i intensjonen om å tydeliggjøre at helse- og omsorgstjenestens internkontrollsystem må være en integrert del av virksomhetens styringssystem.

Stavanger kommune støtter forslaget om å la strukturen i ny forskrift følge elementene i kvalitetsforbedringssirkelen. Stavanger kommune mener denne strukturen gjør det lettere å inkorporere internkontrollsystemet i helse- og omsorgstjenesten i kommunens styringssystem som sådan.

Stavanger kommune synes også det er positivt at forslag til ny forskrift i større grad presiserer de ulike kravene til kommunens  styringssystem hva gjelder planlegging, utføring, evaluering og korrigering av aktiviteter. Stavanger kommune mener dette vil bidra til større bevissthet i helse- og omsorgstjenesten når det gjelder utforming av styringssystem, og dermed bidra til trygge og mer likeverdige helse- og omsorgstilbud for brukerne.

I høringsforslaget legges det til grunn at virksomheten minst en gang årlig systematisk skal gjennomgå og vurdere hele styringssystemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Stavanger kommune støtter intensjonen om å foreta en jevnlig gjennomgang av styringssystemet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Dersom det er tale om en full gjennomgang av alle elementene i styringssystemet, vil det imidlertid være svært ressurskrevende å gjennomføre dette minst en gang årlig. Stavanger kommune mener den årlige gjennomgangen må gjelde styringssystemet på overordnet nivå, ikke en detaljert gjennomgang av de ulike elementene i styringssystemet. For øvrig er det viktig at den enkelte virksomhet selv har rutiner for hvor ofte de ulike elementene styringssystemet består av, skal gjennomgås. Stavanger kommune ber departementet presisere dette.

Når det gjelder tittel, foreslår Stavanger kommune at den nye forskriften kalles "forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten", ikke "forskrift om kvalitets- og styringssystem i helse- og omsorgstjenesten", som er departementets alternative forslag. Stavanger kommune mener førstnevnte alternativ i større grad understøtter intensjonen om at internkontrollsystemet, herunder system for kvalitetsforbedring, er en integrert del av styringssystemet, ikke et element ved siden av.

§ 9, bokstav c i forslag til ny forskrift, som omhandler plikten til å korrigere aktiviteter ved å forbedre nødvendige prosedyrer osv., kunne etter Stavanger kommunes vurdering med fordel vært utdypet noe mer. Stavanger kommune foreslår at bestemmelsen også viser til "planer og organisering av tjenestene".

Stavanger kommune mener forøvrig det bør vurderes om forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal endres på tilsvarende måte, for i større grad å sikre en gjennomgående struktur når det gjelder kommunens styringssystem.