Forsiden

Høringssvar fra Røyken kommune

Høringsvar fra Røyken kommune

Dato: 27.01.2016

Svartype: Med merknad

Høringsvar fra Røyken kommune - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. 

Røyken kommune er positiv til de foreslåtte endringene. Vi anser endringene og de presiseringene som ligger i forslaget, som viktige føringer for arbeidet med orden i eget hus, effektivitet og kvalitetsforbedring. Endringene tydeliggjør at internkontroll er en metode som ledelsen er pliktet til å jobbe etter, og i så måte er et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige driften. Den nye måten å systematisere internkontrollforskriften på, ved å innføre Demingssirkel som metode, vil synliggjøre at arbeidet med internkontrollen er et kontinuerlig og levende arbeid. Videre vil de konkrete og utfyllende eksemplene være nyttige i kommunens arbeid med å tolke og etterleve den nye forskriften. Forslaget gir også en god fremstilling over hvor ansvar for internkontrollen er plassert, og hvordan den skal etterleves i hele organisasjonen, mht medvirkning fordeling av oppgaver.

Røyken kommune har følgende kommentarer til høringsnotatet:

Til punkt 2.3 Vil en ny forskrift føre til at kravene til styringssystem og internkontroll etterleves i større grad?:

Vi er enige i at den manglende etterlevelsen av internkontrollen kan være knyttet til holdninger, lederskap og kultur. I denne sammenheng er det viktig å presisere at evnen til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring i tråd med de lovpålagte føringene, også krever kompetanse og kunnskap hos de ansvarlige. Det er derfor viktig at virksomhetene har ansatte med høy kompetanse på ledelse og kunnskap om de lovpålagte pliktene som ligger til grunn for tjenesteutøvelsen. Det vises her til Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, som tydeliggjør behovet for satsning på lederutvikling i primærhelsetjenesten.

Til punkt 4 Virkeområde og navn på ny forskrift:

Vi er av den oppfattning at forskriften bør hete ” Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten”.

En eventuell endring til ”Forskrift om kvalitets- og styringssystem i helse- og omsorgstjenesten” vil etter vår mening forsterke inntrykket av at ledelse og styring er noe annet enn kvalitetsarbeid. Ved å anvende både begrepene ”kvalitetssystem” og ”styringssystem” opprettholdes det et kunstig skille mellom kvalitet og ledelse, og risikoen er at internkontrollarbeidet blir holdt på siden av den ordinære linjeledelsen.

Til punkt 5 Ansvar for styringssystemer i helse- og omsorgstjenesten:

I forbindelse med endring i den aktuelle forskriften, ville det være en fordel at man også endret ordlyden i kommuneloven, til tross for at internkontrollen/styringssystemet reguleres i en særlov.

Til punkt 8.4 Sørge for at medarbeidere medvirker:

Vi støtter forslaget om å endre ordlyden fra ”arbeidstaker” til ”medarbeider”, da dette er det gjenkjennbar sjargong i virksomhetene.

9.4 Systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet minst en gang årlig:

Det er vår mening at det er behov for en utdyping av omfanget av en slik gjennomgang, og videre en beskrivelse av konkrete forslag til hvordan dette konkret skal gjennomføres.

Til punkt 12 Administrative og økonomiske konsekvenser:

Vi viser her til våre kommentarer til punkt 2.3, og ønsker å presisere at virksomhetene er avhengig av ledere og ansatte med solid kompetanse innen ledelse og styring, for å kunne effektuere den lovpålagte plikten til å anvende det aktuelle styringssystemet. Dette vil medføre kostnader til bl.a. utdanning av eksisterende personell, samt rekruttering og bibehold av kompetent personell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.