Forsiden

Høringssvar fra St. Olavs Hospital HF

Høringssvar- Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 01.02.2016

Svartype: Med merknad

St. Olavs Hospital har med stor interesse gjennomgått Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat og forslag til forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.

Høringsnotatet er drøftet i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ledere på alle nivå i sykehuset samt rådgivere. Høringsuttalelsen er forankret hos sykehusets ledelse.

 

Det foreslås at ny forskrift erstatter dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, men at det skal gå tydeligere frem at interkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem.

St. Olavs Hospital er av den oppfatning at forslag til ny forskrift fremstår som en klargjøring av ansvar og innhold i et styringssystem for helse- og omsorgstjenesten. Forskriften tydeliggjør et overordnet ansvar for etablering av styringssystem i virksomheten, og krav til dokumentasjon av hvordan styringssystemets ivaretas. Forskriftens oppbygning rundt kvalitetsforbedringsmodellen ved konkretisering av plikten til å planlegge, plikten til å gjennomføre, plikten til å evaluere og plikten til å korrigere, synliggjør at dette er en kontinuerlig og systematisk prosess.

 

Forskriftens tittel

St. Olavs Hospital er av den oppfatning av tittelen bør være Forskrift om kvalitets- og styringssystem. Denne tittelen synliggjør at det handler om kvalitet og styring av den faglige virksomheten og at dette er en integrert del av virksomhetsstyringen.

 

Forskriftens innhold

St. Olavs Hospital støtter til forskriftens innhold, men har følgende merknader:

 

Til § 2 Virkeområde –

Gjelder forskriften også virsomheter som yter helsetjeneste etter avtale med et pliktsubjekt?

 

  • 7Plikten til å gjennomføre

Til bestemmelsens bokstav c stilles spørsmål om verbet iverksette i tilstrekkelig grad ivaretar fokus på implementering.

I tillegg stiller St. Olavs Hospital spørsmål om det vil være hensiktsmessig at man også trekker fram plikt til å sikre nødvendig samhandling internt og eksternt som del av plikten til å gjennomføre.

  • 8 plikten til å evaluere

I bokstav a bør man også innta målinger som del av arbeidet med evaluering.

St. Olav mener at man i bestemmelsen også bør ta inn plikt til å offentliggjøre informasjon om resultatene på egnet måte. Erfaringsutveksling kan således legges til grunn for både egen og andres evaluering.

 

  • 9 Plikten til å korrigere

St. Olavs Hospital mener det er viktig at korrigering også innebærer å avskaffe – avslutte prosjekt/ aktiviteter som ikke fungerer.

 

Vedrørende kvalitetssertifisering av norske sykehus

Solberg-regjeringen har varslet at man vil stille krav om kvalitetssertifisering av norske sykehus.

St. Olavs Hospital støtter arbeidsgruppens forslag om at ny forskrift om styringssystem for helse- og omsorgstjenesten skal være det normative dokument i en sertifiseringsprosess. Samt at nasjonale faglige retningslinjer og veiledere er utfyllende normative dokumenter ved en sertifisering.

 

Departemenet har også bedt om tilbakemelding på ulike modeller for sertifisering.

Det er skissert 4 ulike modeller

  • Tilsynsmyndighetene sertifiserer
  • En nasjonal enhet for intern revisjon sertifiserer
  • Private selskaper sertifiserer
  • Helsedirektoratet sertifiserer.

Uten å ta konkret stilling til noen av de skisserte alternative er St. Olavs Hospital av den oppfatning at det bør være et nasjonalt organ for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i sertifiseringen. Videre er det viktig å sikre en tilbakemeldingssløyfe til lovgiver og lovfortolker slik at erfaringer fra sertifiseringsprosessen kan brukes til videreutvikling av regelverk eller retningslinjer/ veiledere.

 

  • Økonomiske og administrative konsekvenser

En tydeliggjøring av ansvar og sterkere satsing på ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet gjennom fokus på styringssystemer og sertifiseringsordinger vil medføre økt behov for prioritering av administrative og kvalitetsfaglige ressurser (stillinger/drift) i helseforetak. Denne prioritering bør tydeliggjøres i styringsbudskapet fra eier.

Implementering og operasjonalisering på de enkelte enheter vil kreve betydelig ressurser. Det vil også kreve kompetanseutvikling for alle ansatte slik at de kjenner sin rolle og ansvar og plikt til medvirkning. Det vil kunne bære behov for et eget opplæringsprogram. Et slikt program bør i tilfelle være nasjonalt. 

Med vennlig hilsen

Nils Kvernmo                                              Runa Heimstad

Adm dir                                                        Fagdirektør

Saksbehandler:

Merete Blokkum

Kvalitetssjef