Forsiden

Høringssvar fra Norsk Psykologforening

Dato: 27.01.2016

Svartype: Uten merknad

Høring: Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Psykologforeningen mener at innholdet i den nye forskriften langt på vei bidrar til formålet: «gi ansvarlige på de ulike nivåene i helse- og omsorgstjenesten et bedre verktøy med tydeligere og mer tjenestetilpassede krav».

Vi er tilfredse med at forskriften understreker betydningen av styring og ledelse, og mener at den på en god måte tydeliggjør krav til lederskap og ansvarsdeling på alle ledernivå.

Oppbygningen av forskriften, med egne paragrafer for hver av de fire oppgavene hentet fra terminologien i Demings sirkel/kvalitetssirkelen, er et godt og brukervennlig grep som også tydeliggjør virke- og ansvarsområder. Det at en bruker terminologi som er innarbeidet og kjent bidrar også til et mer meningsbærende og definert innhold. Det vil på den måten være lettere for helsepersonell og ledere å anvende forskriften.

Det er positivt at begreper som pasient- og brukersikkerhet er tatt inn i tråd med endringer som har vært i regelverket de senere år.

Psykologforeningen har imidlertid følgende innvendinger:

Ad) Kvalitetssertifisering av norske sykehus. Foreløpig er kunnskapsgrunnlaget for spinkelt til at man uten forbehold kan besvare spørsmål om eller hvilken modell man skal velge for sertifisering. Innføring av et krav om sertifisering reiser flest spørsmål, særlig med tanke på økt tidsbruk, byråkratisering og øket kostnader, og om man oppnår formålet med en styrking av arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.  Det er lagt inn en forutsetning om at det ikke skal innebære økt byråkrati og vesentlig økte omkostninger, men vi er i tvil om dette er et realistisk premiss.

Ad) Implementering. Psykologforeningen etterlyser en helt konkret plan for implementering, opplæring og etterlevelse – hvordan man gjennomfører forbedringer og kontrollarbeid i sin virksomhet, hvordan man skal komme i gang, hvilke analyser man skal gjøre osv. Dessuten bør direktoratets veileder «jo bedre skal det bli» omarbeides og i ta inn endringen. Videre ønsker Psykologforeningen å understreke at kvalitetsarbeid tar tid og er et stadig pågående arbeid. Trolig er det behov for også andre tiltak og aksept for at slikt arbeid vil koste en del tid dersom det skal fungere etter sin intensjon som beslutningsstøtte basert verktøy for ledere i helse- og omsorgtjenesten.