Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 14.01.2016

Svartype: Uten merknad

Kristiansand kommune stiller seg positive til forslaget til ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Etter vår vurdering vil forslaget gi rom for å skape en bedre bevisstgjøring av det systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet. Kristiansand kommune mener utdypingen av begrepsbruken for planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering i forskriften gir bedre forutsetninger til å lykkes med forbedringsarbeidet.

Helse- og sosialstyret og formannskapet ga sin tilslutning til forslag til vedtak uten merknader.

Vedlegg