Forsiden

Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Høringsinnspill fra Folkehelseinstituttet til Høringsnotat - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 31.01.2016

Svartype: Med merknad

Folkehelseinstituttet støtter hensikt med ny forskrift. Instituttet stiller seg bak høringsuttalelse fra tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, med noen ytterligere kommentarer.

 

I forbindelse med omtale av helse- og omsorgstjenestens plikt til å planlegge virksomhetens aktiviteter; §6 b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavene og e) ha oversikt over evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet – ønsker folkehelseinstituttet å fremheve bruk av data fra kvalitetsregistre og nasjonale registre. Det er viktig å understreke at det er et behov for både regelmessige og ad-hoc analyser av helsedata, samt rask, sikker og effektiv tilgang til data. Parallelt til Lov om folkehelsearbeid bør det tildeles oppgaver til Folkehelseinstituttet og andre aktører for å støtte helse- og omsorgstjenesten med slike analyser.

 

Departementet ber om innspill knyttet til navnet på forskriften. Folkehelseinstituttet mener at forskriften bør hete: Forskrift om kvalitets- og styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Dette for å fremheve arbeid med kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet.

 

Avslutningsvis ber departementet om innspill til ulike modeller for hvem som skal sertifisere sykehusene. Utover å støtte de generelle betraktningene om viktigheten av gjennomførbarhet og kostnadseffektivitet som er antydet i notatet, har ikke folkehelseinstituttet sterke meninger knyttet til hvordan man innretter en sertifiseringsordning for sykehusene.