Høringssvar fra Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune

Dato: 29.11.2019

Endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti

Høringssvar fra rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune

Det vises til forslag til endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsforskriften foreslås å få en tilleggsbestemmelse i § 3, bokstav i) med følgende ordlyd:

“At personer som ønsker det skal kunne bo sammen”.

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold støtter den foreslåtte endringen i forskrift om en verdig eldreomsorg. For de som ønsker å bo sammen med sin partner kan en forskriftsfesta rettighet være en stor betryggelse. Særlig for LHBTIQ+ personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner, queerpersoner og andre skeive) er dette viktig, da mange har levd i forhold som ugifte. Det kan også være at personer har levd i forhold med flere personer, også ønsker å bo sammen i eldreomsorgen.

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold setter pris på at den foreslåtte endringen er kjønnsnøytral. Rådet vil likevel påpeke at mange lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og andre skeive eldre «går inn i skapet» når de flytter på institusjon. Eldre skeive opplever at det blir tatt for gitt at de er heterofile og cis-kjønnede (cis-kjønnet = person som identifiserer seg som det kjønnet de ble tildelt ved fødsel, som utgjør majoriteten). De opplever også at det er vanskelig å være åpen om sin identitet overfor ukjent personell. Eldre skeive har også levd i en tid hvor homofili var forbudt og i et samfunn hvor homofili og skeivhet ikke var sosialt akseptert. De har også opplevd å leve i en tid med stigmatisering på grunn av HIV og AIDS. Mange har kun vært åpne i møte med lukkede miljøer eller i sitt eget hjem. Det er derfor også svært viktig at virksomhetene har kunnskap om skeive eldre og legge til rette for et tillitsfullt og trygt miljø.

Det er viktig å sikre at eldre LHBTIQ+ personer, men også single eldre som bryter med normer for kjønn og seksualitet, blir tatt i mot på en god måte og blir informert om sine rettigheter. Helse- og omsorgstjenester må i større grad sikre kompetanse om LHBTIQ+ personer.

I høringsnotatet står det: "For at eldre mennesker skal motta et verdig tjenestetilbud, er det viktig at utformingen av tjenestetilbudet søker å ivareta også den enkeltes identitet og livsstil/levesett, og ikke bare deres diagnoser og problemer. For mange mennesker vil en livspartner være et helt sentralt holdepunkt for den enkeltes identitet og selvfølelse.» ."

Rådet skulle gjerne sett at LHBTIQ+ personer ble nevnt i denne sammenheng, samt at det åpnes opp for at det kan stå "... For mange mennesker vil livspartnere være et helt sentralt holdepunkt for den enkeltes identitet og selvfølelse." Et verdig tjenestetilbud fordrer at det reflekteres rundt mangfoldet blant eldre og deres pårørende.

Med vennlig hilsen

Marte Stine Skinnerlien

spesialrådgiver

rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Oslo kommune