Høringssvar fra Eidsvoll Kommune

Dato: 25.11.2019

Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og omsorg - 19.11.2019

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eidsvoll kommune vurderer at innføring av samboergaranti kan ha flere positive sider, men vil påpeke at ordningen er mangelfullt utredet. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til økonomiske konsekvenser for kommunen, størrelsen på egenbetaling for partner, samt uklarhet rundt borett for gjenlevende ved dødsfall.