Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 29.11.2019

Svartype: Uten merknad


Høringsinnspill til forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti

Røde Kors takker Helse- og omsorgsdepartementet for muligheten til å komme med innspill til forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti som er på høring. Røde Kors arbeider for å avdekke, hindre og lindre nød og lidelse – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er tett på behovene og de som trenger hjelp, både ute i verden og hjemme. Norges Røde Kors møter mange sårbare eldre hver dag, hele året. Vi har som formål å redusere ensomhet og utenforskap hos eldre gjennom aktiviteter som besøkstjenesten, som er vår største omsorgsaktivitet med over 9.000 frivillige.

Røde Kors er positive til at regjeringen vil sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig. Vi mener at eldre skal og fortjener å bli hørt i hvordan de ønsker å leve siste delen av livet sitt. Dette sikrer den enkeltes eldres integritet og verdighet.

Røde Kors støtter derfor samboergarantien og tror det vil ha stor effekt for livskvaliteten for de som får oppfylt denne. Samtidig er vi opptatt av at det sikres nok økonomiske ressurser til at en garanti kan oppfylles uten at det går på bekostning av andre som trenger sykehjemsplass.

Røde Kors ser noen utfordringer med innføringen av den nye forskriften som bør undersøkes nærmere. Det sies at ønske om å bo sammen er noe kommunen skal vektlegge ved utforming av sykehjemsbeboerens tjenestetilbud, samtidig som man gir rom for å finne gode løsninger og tilpasninger på lokalt nivå. Dette vil kunne gi store lokale variasjoner. For å lykkes må løsningen være gode dialoger med brukere og pårørende på sykehjemmene.

Røde Kors vil også oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til nøye å utrede konsekvensene av en slik forskrift for å hindre utilsiktede konsekvenser av det det som virker som et godt forslag. I en tid med eldrebølge og tøffere prioritering av ressursene fremover må man fortsatt prioritere sykehjemsplasser til de som faktisk trenger det.

Røde Kors ønsker derfor å løfte disse utfordringene frem for departementet:

- Skal friske mennesker (med samboergaranti) ha fortrinnsrett på sykehjemsplass når svært mange syke eldre venter på sykehjemsplass (uten partner)?

- Hvordan skal rent praktiske oppgaver løses, som for eksempel klesvask og matservering for den av samboerparet som er friske? Vil dette føre til merarbeid for helsepersonellet på jobb?

- Når syk partner dør, risikerer frisk partner at han/hun ikke lenger får bo i trygge og vante rammer han/hun har blitt vant til på sykehjemmet. Hvordan skal dette løses?

Røde Kors støtter garantien, men ber dere tenke nøye gjennom disse spørsmålene før forskriften vedtas. Lykke til med en viktig endring som vil ha stor påvirkning for livene til mange eldre mennesker! Par som vil bo sammen bør få lov til det. Også når helsen svikter og mange går inn i siste fase av livet.

Vennlig hilsen

Annelise Flor,
Rådgiver i humanitære programmer
Norges Røde Kors
Telefon +4793289733
Epost annelise.flor@redcross.no