Forsiden

Høringssvar fra Verdighetsenteret - Omsorg for gamle

Dato: 27.11.2019

Verdighetsenteret takker for invitasjonen til å komme med et høringssvar til forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti.

Vi er positive og støtter forslaget om endringer i forskriften. Det er spesielt gledelig at det presiseres at denne ordningen skal være frivillig, og at samboergarantien ikke skal skape press eller forventninger hos verken partneren eller sykehjemsbeboer. Verdighetsenteret mener det er viktig at systemet blir tilrettelagt slik at ektefeller/par kan bo sammen like til det siste. Dette er i tråd med Verdighetsenterets verdigrunnlag om en verdig alderdom for sårbare gamle.

Verdighetsenteret ser likevel noen utfordringer med ordningen, og ønsker å kommentere følgende innhold i høringsnotatet:

Avsnitt 2 Behov for bedre overganger og samarbeid: Her står det formuleringer som at de pårørende «blir gitt oppgaver», og at man skal «legge til rette for en bedre arbeidsdeling mellom pårørende og det offentlige tjenesteapparatet». For det første foreslår vi at ordet «arbeidsdeling» fjernes. Pårørende har etter norsk lov ingen rettslig plikt til å ivareta sine nærmeste.

For det andre foreslår vi at de nevnte formuleringene utdypes, da innholdet kan misforstås. Innholdet kan potensielt tolkes som at det forventes at de pårørende skal påta seg oppgaver, som ellers ville blitt utført av helsepersonell.

Det bør fremkomme tydelig at man i hvert enkelt tilfelle skal prøve å finne en balanse mellom hva den pårørende kan og ønsker å bidra med, i forhold til ansattes oppgaver. Verdighetsenteret er opptatt av at en samboerordning ikke skjer på bekostning av den pårørendes ressurser. Den pårørende kan f.eks. ha bodd i enebolig, handlet, laget mat og stelt huset selv. Det er avgjørende at flytting til sykehjem ikke innebærer passivisering av den pårørende. Verdighetsenteret foreslår derfor at man utarbeider en individuell plan for hvordan man kan ivareta den enkeltes ressurser. Her kan f.eks. frivillighetskoordinatorer på sykehjemmene bidra. Det må være tydelig hvem som har ansvaret for at en slik plan blir utformet og fulgt opp.

Når det gjelder bemanningen på sykehjemmene, mener Verdighetsenteret at dersom partneren flytter inn kan dette medføre økt belastning for personalet. Det er ikke nødvendigvis pleietyngden som blir avgjørende i forhold til merbelastningen, men personligheten til partneren kan også være medvirkende. Man kan f.eks. se for seg en veldig bekymret partner som føler at deres kjære ikke blir godt nok ivaretatt. En konsekvens kan være at vedkommende oppleves som krevende for de ansatte, og forstyrre utførelse av andre arbeidsoppgaver. Dette kan resultere i redusert kvalitet på pleie og omsorg til andre beboere, og økt slitasje på de ansatte. Ved innføring av samboergaranti bør det derfor vurderes om det er behov for økt bemanning. Tilsvarende vurdering bør også gjøres dersom pleietyngden av partneren øker.

Avsnitt 4 Departementets vurderinger og forslag: Her står: «Når sykehjemsbeboeren dør må kommunen gjøre en selvstendig vurdering av partnerens behov for helse- og omsorgstjenester.» Verdighetsenteret foreslår at kommunen sammen med partneren allerede før paret flytter inn på sykehjem, tar stilling til hva som skal skje når den pleietrengende dør. Har partneren da krav på fast plass, eller opphører retten til sykehjemsplass? Hvilke ordninger ser man for seg i forhold til å beholde egen bolig ved flytting til sykehjem? Hvem skal i så fall betale for boligen? Skal partneren betale for både egen bolig og sykehjemsplass? Og dersom egen bolig er solgt, har da kommunen ansvar for å finne egnet bolig til den etterlatte?

Avsnitt 5 Administrative og økonomiske konsekvenser:

Vedr. «Det finnes lite statistikk å ta utgangspunkt i for en vurdering av konsekvensene av

Samboergaranti»: Verdighetsenteret foreslår at innføring av samboergaranti ledsages av en evaluering, hvor man belyser fordeler og ulemper av en slik garanti. Dette kan f.eks. gjøres på både pasient/bruker/pårørende-nivå, institusjons- og kommunenivå.

Vedr. «Erfaringene departementet kjenner til er at kommuner med samboergaranti, har få søknader.»: Verdighetsenteret ser for seg at som følge av innføringen av samboergarantien, vil kommunene kunne oppleve å få flere søknader. Det må informeres tydelig om at en slik garanti – et slikt "tilbud" - finnes. Ofte er det slik at "tilbud skaper etterspørsel". Dette bør kommunene være forberedt på, og ha ressurser for å kunne håndtere.

Silje B. Eikemo

Leder Avd. Helse & omsorg

Gro Helen Dale

Faglig leder