Høringssvar fra Norsk sykepleierforbund

Dato: 29.11.2019

Høringssvar: Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti

Takk for invitasjon til innspill om forslag til endringer i forskrift om verdig eldreomsorg.

Norsk sykepleierforbund mener at det bør legges til rette for at ektefeller får bo sammen når de ønsker det, også når en av dem må ha et heldøgns omsorgstilbud. Vi gir derfor vår tilslutning til endringen, med noen forbehold.

Våre forbehold handler om at 1) pårørende ikke må oppleve at det å flytte med en pleietrengende partner til institusjon medfører en forpliktelse til å fortsette å påta seg tunge omsorgsoppgaver, at 2) betingelsene for oppholdsbetaling må være rimelige og at 3) det trengs en nærmere avklaring av hvordan man prioriterer tildeling etter denne nye bestemmelsene. Vi har beskrevet dette nærmere i avsnittene under.

  1. Vi synes det er svært viktig å legge til rette for godt samarbeid med pårørende til personer som har behov for helsehjelp. Noen av formuleringene i høringsnotatet kan skape forventninger om at den pårørende skal bidra med omsorgsoppgaver når en av ektefellene får sykehjemsplass og den andre får flytte med. Tiden før flytting til sykehjem er ofte preget av svært omfattende omsorgsoppgaver for pårørende, og det må ikke ligge noe forventninger om at pårørende skal fortsette å yte denne omsorgen hvis ektefelle flytter til sykehjem sammen, selv om bare en av dem har et omsorgstilbud som tilsier at dette er nødvendig.

  1. Når det ikke er satt noe tak for oppholdsbetaling i sykehjem for ektefellen som flytter med, kan en svært høy egenandel potensielt brukes for å unngå at en frisk(ere) ektefelle flytter inn. Dette bør unngås. En svært høy oppholdsbetaling for den ikke-pleietrengende samboeren kan gjøre det vanskelig å beholde egen bolig under opphold i sykehjem – og da vil det være vanskelig for gjenlevende ektefelle å flytte ut av sykehjemmet når den omsorgstrengende dør, slik ordningen skisseres i høringsnotatet.

  1. I mange kommuner er det mangel på sykehjemsplasser, og en samboergaranti kunne være i direkte strid med bestemmelsen om at den som har mest behov tildeles plass først. Samtidig vil en slik tilføyelse til Verdighetsgarantien tilsi at ektefeller skal prioriteres, og dette paradokset som må løses av den kommunale forvaltningen.

Mange norske kommuner har allerede utarbeidet retningslinjer for ektefeller/samboere som ønsker å flytte sammen til institusjon. NSF mener at man med fordel kan innhente erfaringer fra disse kommunene, både om i hvilken grad ordningen er brukt, og hva slags formuleringer kommunene har i sine tildelingskriterier, før bestemmelsen settes i verk. Dette er viktig fordi det det vil være svært uheldig hvis den nye bestemmelsen blir en papirgaranti som ikke endrer praksis. En med presis formulering av bestemmelsen og hvilke forutsetninger som skal være oppfylt, vil kunne motvirke dette.

Norsk sykepleierforbund mener at Verdighetsgarantien er et viktig dokument, men vi vet at det forekommer en del brudd på denne per i dag, noe vi synes er uheldig.

Vi synes det er viktig at en slik endring må medføre en reell forpliktelse til endret praksis.

Vedlegg