Høringssvar fra Sametingets eldreråd

Dato: 21.11.2019

Høringsinnspill fra Sametingets eldreråd

VR 23/19 Gulaskuddan – Láhkaásahus árvvolaš vuorasolbmuidfuolahus – ovttasássandáhkádus

Čujuhit rievdadusárvalussii “Árvvolašvuohtaláhkaásahussii” mas lea gulaskuddanáigemearri 29.11.19.

“Árvvolašvuohtaláhkaásahussii” árvaluvvo lasáhus §3;ii, busttávvii i) čuovvovas cealkágiin:

“Bárat geat háliidit, galget sáhttit orrut ovttas”.

Sámedikki vuorasolbmuidráđđi doarju dan árvaluvvon rievdadusa “Láhkaásahus árvvolaš vuorasolbmuidfuolahussii”.

Samedikki vuorasolbmuidráđđi lea gullan ovtta vuorasolbmo birra gii lei váidalan ahte son ii beassan orrut seamma lanjas go su guoibmi go goappašagat leigga oktanaga buohccit seamma buhcciidruovttus. Soai eaba beassan balljo oaidnalit ge, ja dat lei unohas ja hui váivi. Odne eai loga vel oallugiid jearahit ovttasássanvejolašvuođaid, muhto vaikko leatge hárve geat jearahit beassat orrut seamma lanjas go sin náittusguoibmi dahje ovttasássi, juogo buhcciidruovttus dahje fuolahanásodagas, de lea dát sihkarit giitevaš fálaldat. Vuoras báraide lea oadjudeaddji dilli go láhkáasahus nanne sutno rievtti orrut ovttas juogo soai goappašagat leaba buohccin veallame buhcciidruovttus dahje leaba buhcciidruovttus dahje fuolahanásodagas ja nubbi lea dearvvaš. Sávvamis eai bija suohkanat fálaldahkii nu alla hatti ahte dat dovdo vuorasolbmuide ekonomalaš noađđin gáibidit ovttasorrunvejolašvuodaid.

VR 23/19 Høring – Endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti

Det vises til forslag til endringer i “Verdighetsforskriften med høringsfrist 29.11.19..

Verdighetsforskriften foreslås å få en tilleggsbestemmelse i § 3, bokstav i) med følgende ordlyd:

“At par som ønsker det skal kunne bo sammen”.

Sametingets eldreråd støtter den foreslåtte endringen i “Forskrift om en verdig eldreomsorg”.

Sametingets eldreråd har fått kjennskap til en eldre person som hadde klaget over at vedkommende ikke fikk bo på samme rom som sin ektefelle på et sykehjem der begge var innlagt. De fikk knapt møte hverandre, og det kjentes både ubehagelig og svært trist. Etterspørselen for mulighet til å bo sammen sies å ikke være svært stor i dag, men for de få som ønsker å bo på samme rom som sin ektefelle eller samboer, enten på sykehjem eller omsorgsbolig, er dette sikkert et kjærkommet tilbud. Det er en betryggelse for eldre par å få en forskriftsfesta rettighet til å kunne bo sammen enten de begge er syke og innlagt eller de er på sykehjem eller bor på omsorgsbolig hvor den ene er frisk. Det er å håpe at kommunene ikke priser dette tilbudet så høyt at det blir økonomisk belastende for de eldre å kreve sin rett til å bo sammen.

Vedlegg