Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Dato: 03.12.2019

Kristiansand kommune stiller seg positive til at departementet vektlegger mulighet for å finne lokale løsninger hvor den enkelte kommune finner forsvarlige og gode løsninger for overgang mellom hjem og sykehjem for ektepar/samboere. En støtter derfor at endringen inkluderes som et punkt i verdighetsgarantien og at faglige skjønnsmessige vurderinger ligger til grunn for utløsning av garantien.

En stiller seg også positive til forslag om å legge til rette for at ektefeller skal få mulighet til å bo sammen der det er forsvarlig og der begge ektefeller har et hjelpebehov. Kristiansand kommune har allerede en etablert praksis som i stor grad vektlegger ønskene fra ektepar/samboerpar i dag og tilrettelegger så langt det er mulig for at de skal få bo sammen.

Endringsforslaget innebærer at kommunene skal vektlegge hensynet til ønsket om å bo sammen også for ektepar/samboerpar der kun den ene fyller vilkårene for å få tildelt heldøgnsomsorg i form av sykehjem eller omsorgsbolig. I følge høringsnotatet mener departementet at endringen ikke vil medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser, til tross for at det vises til at det foreligger lite statistikk å ta utgangspunkt i for å vurdere konsekvensene av en samboergaranti.

Kristiansand kommune er en hjemmetjenestekommune der innbyggerne mottar nødvendig helsehjelp i hjemmet så lenge som mulig. Dette vil normalt være så lenge det ytes en forsvarlig og god tjeneste. Dette er i tråd med innbyggernes ønsker, da de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Innleggelse av personer uten juridisk rett på sykehjem vil være et kostnadskrevende tilbud. Antall sykehjemsplasser i kommunen er tilpasset dagens behov og tildelingspraksis. En endring i kriterier og praksis vil øke behovet for antall sykehjemsplasser og dermed gi økte kostnader. Man kan i en slik situasjon risikere en kostbar overkapasitet, dersom det skal bli et reelt tilbud til alle ektefeller, og det (foreløpig) ikke kan estimeres.

Dersom det å bo sammen innebærer dobbeltrom er det flere utfordringer. Enerom er politisk vedtatt og kommunen har avskaffet dobbeltrom i sine institusjoner. Ombygging vil være nødvendig for flere avdelinger, og for en del sykehjem vil de praktiske utfordringene bli betydelige fordi det ikke er plass til to pasienter på hvert rom. Dersom det likevel vedtas å opprette dobbeltrom er spørsmålet om disse ekstra plassene skal stå ubenyttet, eller om den økte kapasiteten skal benyttes av andre. Hensynet til likebehandling blir dermed et tema også i vurderingen av dobbeltrom.

Det vises til at kommunene kan kreve egenandel for opphold helt opp til selvkost. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (vederlagsforskriften) som omhandler langtidsopphold bør legges til grunn for oppholdet, men det er likevel ikke gitt at kostnadene vil bli dekket på grunn av ulikheter i pleiebehov og beboernes økonomi, samt forhold knyttet til boligen de flytter fra. For ektepar/samboer vil det kunne innebære økonomiske utfordringer knyttet til å beholde boligen de flytter fra.

Departementet hevder at denne samboergarantien kun vil være aktuell for såpass få, at den verken vil påvirke kommunens bygningsmessige kapasitet eller økonomi. Kristiansand kommune er uenige i denne vurderingen, basert på hensynet til likebehandling og forsvarlighet, fordi en forskrift må implementeres med alle sine konsekvenser uansett antallet søkere.

Helseutvalget ser utfordringer knyttet til den økonomiske situasjonen dersom kommunen skal ta den totale kostnaden i forbindelse med å oppfylle samboergarantien. Dette med tanke på bygningsmessige kostnader hvor en kan bli nødt til å bygge ut flere omsorgssenterplasser og eller omsorgsboliger enn en til nå har behovsutredet og budsjettert, samt ombygging/bygging av dobbeltrom sett opp mot politiske vedtak om enkeltrom. Helseutvalget mener derfor at økonomiske midler til kommunen fra staten skal følge med der en ser store kostnader for å oppfylle intensjonen i forskriften. Formannskapet i Kristiansand kommune slutter seg til administrasjonens forslag til høringsuttalelse