Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 28.11.2019

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 20.11.2019 sak 26/19 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti» slik den fremkommer av byrådets forslag:

Bergen kommune har allerede utarbeidet en kjærlighetsgaranti for å tilrettelegge for at par som ønsker det, skal kunne bo sammen. Forslaget innebærer derfor ingen vesentlige endringer for Bergen kommune og regjeringens forslag støttes.

Det er positivt at det legges opp til at kommunen selv finner praktiske måter å løse dette på med hensyn til for eksempel betaling for opphold og mat med mer.

Når eldre flytter i omsorgsbolig reguleres allerede retten til opptak i egen husstand av husleielovens § 7-1, med begrensninger for visse boligleieforhold nevnt i §11-1. Godkjenning for opptak av ektefelle eller samboer, kan kun nektes dersom «forhold knyttet til boligens utforming eller formål tilsier det». Skulle det være forhold ved en spesiell bolig som tilsier at ektefelle/samboer ikke kan flytte inn, må kommunen tilby bolig et annet sted.

Sykehjem er i økende grad behandlingsinstitusjoner, og det kan være helsefaglige vurderinger som tilsier at det ikke er tilrådelig at ektefelle/samboer bor sammen. Dette er det tatt høyde for i departementets forslag ved at det klargjøres at det skal gjøres en konkret faglig vurdering av om partneren vil være til hinder for et forsvarlig tjenestetilbud til sykehjemsbeboeren, øvrige beboere eller andre med behov for institusjonsplass. Praktisk kan dette tilrettelegges ved at den som ønsker å ha ektefelle/samboer boende under institusjonsoppholdet, tildeles et rom hvor det er plass til to senger. Ektefelle vil da ikke oppta en plass for andre pasienter som har behov for institusjonsopphold av medisinske grunner.


Så lenge det er venteliste til langtidsopphold i sykehjem, er presiseringen om at det også skal tas hensyn til andre med behov for institusjonsplass viktig. Samboergarantien kan ikke settes høyere enn retten for andre pasienters behov for nødvendig behandling, pleie og omsorg på rett nivå.

Vedlegg